Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Badania lekarskie pracowników w okresie epidemii
23 kwietnia 2021
Ograniczenia, które zostały wprowadzone w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, znacząco utrudniły dostęp do lekarzy medycyny pracy. Dlatego też w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa antykryzysowa) zawarto przepisy przewidujące modyfikację zasad, które dotychczas rządziły wykonywaniem obowiązków dotyczących badań lekarskich pracowników.

W zakresie przeprowadzania badań lekarskich pracowników należy odwołać się do treści art. 12a ustawy antykryzysowej. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 tego artykułu: „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.”.

Na tej podstawie zawieszono obowiązki przeprowadzania okresowych badań lekarskich oraz wydawania przez pracodawcę skierowań na takie badania. Dodatkowo zaniechano przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnianych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających także:

  1. po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;
  2. po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Ponadto zawieszeniu uległy także obowiązki dotyczące badań lekarskich pracowników wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

„Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w omawianym zakresie i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.” (art. 12a ust. 2 ustawy antykryzysowej).

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzono również pewną modyfikację w odniesieniu do badań wstępnych i kontrolnych, choć ogólny obowiązek ich odbycia nie został zawieszony. „W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. […] Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.” (art. 12a ust. 3 ustawy antykryzysowej).

Natomiast w art. 31m ustawy antykryzysowej można znaleźć podstawę wydłużenia ważności tych orzeczeń lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku. W takich okolicznościach orzeczenia wydane w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także badań psychologicznych i innych badań, których obowiązek odbycia wynika z przepisów odrębnych, zachowują swoją ważność, nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego, niewynikającego z badań, o których mowa powyżej, orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11