Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Co należy zrobić z dokumentami związanymi z zatrudnieniem w przypadku likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia jego upadłości?
20 marca 2020
Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem w przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy z sektora prywatnego określa art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej ustawą. Przepis ten wskazuje m.in. podmioty odpowiedzialne za wybór przechowawcy oraz przypadki, w których dokumenty powinny zostać przekazane do archiwum państwowego.

W przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy - odpowiednio -  likwidator lub syndyk wskazuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu akt osobowo-płacowych, któremu zostaną przekazane do dalszego przechowywania dokumenty związane z zatrudnieniem, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca okresu przechowywania dokumentacji ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (art. 51u ust. 1 ustawy).

Przechowywanie akt osobowo-płacowych odbywa się na podstawie odpłatnej umowy przechowania. W związku z tym likwidator bądź syndyk ma obowiązek zapewnić środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca określonego odrębnymi przepisami okresu przechowywania dokumentacji, liczonego od dnia:

  1. zakończenia pracy u danego pracodawcy - dla dokumentacji osobowej;
  2. wytworzenia - dla dokumentacji płacowej.

Warunkiem przyjęcia do przechowania dokumentów związanych z zatrudnieniem przez archiwum państwowe jest niemożność zapewnienia środków na pokrycie kosztów dalszego przechowywania tych dokumentów (art. 51u ust. 3 ustawy). Niemożność tę stwierdza sąd rejestrowy na wniosek pracodawcy lub syndyka masy upadłości (art. 51u ust. 3 ustawy). Przed wydaniem stosownego postanowienia sąd zasięga opinii właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy naczelnika urzędu skarbowego (art. 51u ust. 4 ustawy). Celem opinii jest przedstawienia informacji umożliwiających sądowi zapoznanie się z sytuacją finansową pracodawcy i ustalenie, czy pracodawca dysponuje środkami pozwalającymi na sfinansowanie przechowywania akt osobowo – płacowych.

Przed przekazaniem dokumentów osobowo – płacowych do przechowania likwidator lub syndyk ma obowiązek je uporządkować według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Likwidator lub syndyk przekazuje dokumentację związaną z zatrudnieniem do dalszego przechowywania przed wykreśleniem pracodawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 51u ust. 7 ustawy).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-07-02