Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Co powinien zawierać regulamin pracy?
17 listopada 2020
Zgodnie z art. 104 § 1 kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Zakres przedmiotowy regulaminu pracy obejmuje trzy zasadnicze grupy zagadnień. Po pierwsze, są to postanowienia ustalające organizację i porządek w procesie pracy. Druga grupa zagadnień to postanowienia określające prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z procesem pracy. Trzecią grupę stanowią informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej. Regulamin pracy przede wszystkim konkretyzuje prawa i obowiązki stron związane z procesem pracy. Co ważne, nie obejmuje on problematyki płac i świadczeń, gdyż zagadnienia te stanowią domenę układu zbiorowego pracy bądź regulaminu wynagradzania.

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

 1. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
 2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;
 3. porę nocną;
 4. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
 5. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;
 6. rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;
 7. wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
 8. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 9. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Oczywiście należy mieć na względzie, że niektóre z wyżej wymienionych elementów powinny zostać umieszczone w regulaminie pracy jedynie w przypadku, gdy są adekwatne do realiów pracy w danym zakładzie pracy, np. jeżeli pracodawca zatrudnia młodocianych.

Oprócz przywołanych powyżej zagadnień regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników (art. 1041 §  2 kodeksu pracy).

Regulamin pracy może również odnosić się do:

 • wprowadzania przerwy w pracy niewliczanej do czasu pracy, przeznaczonej na przykład na spożycie posiłków lub załatwienie spraw osobistych;
 • zasad odpracowania prywatnych wyjść;
 • szczegółowych obowiązków pracowników, jak na przykład: właściwego wykonywania pracy, poprzez nieniszczenie, niepsucie maszyn i urządzeń, samowolnego nieopuszczania stanowiska pracy;
 • zasad postępowania w razie stwierdzenia nietrzeźwości pracownika;
 • zasad postępowania w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy;
 • określenia czasu i miejsca przyjmowania pracowników przez kierownika zakładu;
 • organizowania stanowiska pracy;
 • zasad dostarczania pracownikom sprzętu i materiałów.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19