Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy choroba pracownika wpływa na przysługujące mu prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar?
24 stycznia 2023
Przepisy kodeksu pracy przyznają każdemu pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 1 kodeksu pracy). Warunkiem nabycia prawa do tego urlopu jest pozostawanie przez pracownika w stosunku pracy, a nie faktyczne świadczenie przez niego pracy. Wynika to z treści art. 153 kodeksu pracy, zgodnie z którą pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, zaś prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Należy zatem uznać, że przy ustalaniu prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego uwzględnia się również okresy nieświadczenia przez niego pracy wskutek niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 kwietnia 1995 roku, sygn. akt I PZP 10/95. W jego ocenie „Przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma zatem pozostawanie w stosunku pracy a nie świadczenie pracy, skoro art. 153 k.p. stanowi, że pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem roku pracy, a prawo do drugiego i dalszych urlopów w każdym następnym roku kalendarzowym. Jeżeli zatem pracownik nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał zasiłek chorobowy, nawet wielomiesięczny, to nabywa prawo do urlopu z pierwszym dniem kolejnego roku trwającego stosunku pracy. Podobna sytuacja zachodzi, gdy pracownik korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego”.

Ustawodawca przewidział w art. 1522 kodeksu pracy okoliczności, w których następuje proporcjonalne zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Wśród przyczyn nieobecności pracownika w pracy nie umieścił jednak niezdolności do pracy z powodu choroby. Tym samym czas, przez jaki pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01