Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy czas poświęcony na przebieranie się w odzież roboczą zalicza się do czasu pracy?
16 stycznia 2020
Żaden przepis prawa nie określa, od którego momentu liczyć należy czas pracy. Brak stosownej regulacji prawnej spowodował rozbieżność poglądów co do zaliczenia do czasu pracy czasu poświęcanego przez pracowników na przygotowanie się do pracy, w szczególności przebranie się w odzież roboczą.

Kluczowe dla definicji czasu pracy jest pojęcie „pozostawanie w dyspozycji pracodawcy”. Przepis art. 128 § 1 kodeksu pracy czas pracy definiuje bowiem jako czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Przez „pozostawanie w dyspozycji” rozumie się stan, w którym pracownik wykonuje polecenia pracodawcy, bądź jest zdolny do ich wykonywania, oczekuje na nie i chce je wykonać. Do czasu pracy wliczany jest również czas przerw w pracy wynikających z okoliczności leżących po stronie pracodawcy.

Nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy pracownik niezdolny do pracy (zarówno z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez pracownika, jak i subiektywnych – mających swe źródło w działaniu pracownika). W dyspozycji pracodawcy nie jest również pracownik, który nie oczekuje na polecenie pracodawcy, a także pracownik, który bez prawnie uzasadnionych powodów odmawia wykonania polecenia pracodawcy.

Przepisy nie regulują momentu, w którym pracownik rozpoczyna pracę. Mając na względzie dyspozycję art. 128 § 1 kodeksu pracy, uznać należy, iż jest to moment, od którego pracownik zaczyna pozostawać w dyspozycji pracodawcy. Jednakże w praktyce wyodrębnienie tego momentu bywa niezwykle trudne. Rzeczona kwestia stała jest przedmiotem sporu w doktrynie oraz  pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Można bowiem wyodrębnić dwa sprzeczne stanowiska dotyczące momentu rozpoczęcia pracy. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem czas pracy rozpoczyna się w momencie, w którym pracownik podejmuje merytoryczne czynności związane z wykonywaną pracą. Nie będzie zatem stanowić czasu pracy czas poświęcony m.in. na przebranie się w odzież roboczą. Prezentowany jest również pogląd, iż czas pracy obejmuje czas poświęcony na przygotowanie się do pracy, w tym przebranie się w odzież roboczą.

Pracodawca może określić moment rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy w regulacjach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy. Przy czym, ustalając ten moment, pracodawca powinien mieć na względzie specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach oraz przyjęty w zakładzie pracy sposób potwierdzania obecności w pracy (np. elektroniczny system rejestrowania obecności, zbieranie podpisów na listach obecności).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22