Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy egzekucja prowadzona przez ZUS przeciwko ubezpieczonym będzie bardziej efektywna?
12 marca 2023
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Jej procedowanie projektodawcy uzasadnili potrzebą usprawnienia działań wierzyciela i organu egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności.

„W celu usprawnienia egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę zaproponowano zmianę definicji wynagrodzenia zawartą w art. 1a pkt 17 u.p.e.a. [ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] oraz dodanie § 3a w art. 9 u.p.e.a., określającego zakres ochrony tego świadczenia.

Zmiana polega na ujęciu w definicji wynagrodzenia również świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność dokonywania odrębnie zajęć egzekucyjnych wierzytelności ze stosunku pracy oraz ze świadczeń, które są wypłacane zobowiązanemu przez pracodawcę, u którego dokonano zajęcia wynagrodzenia za pracę, oraz zapewni ciągłość egzekucji.” (uzasadnienie do projektu omawianej ustawy).

Treść wspomnianego wyżej art. 9 § 3a, który zgodnie z projektem miał zostać dodany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w uchwalonej przez Sejm ustawie ostatecznie zawarta została w § 5 tego artykułu. Nowe brzmienie określa granice egzekucji ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Mocą omawianej nowelizacji te świadczenia będą mieściły się w definicji wynagrodzenia za pracę, które podlega egzekucji w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 9 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Jednak świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę podlegają ochronie w innym zakresie. Zgodnie z nowym przepisem art. 9 § 5 „świadczenie pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Nowa regulacja ma pozwolić na zapewnienie tych samych zasad potrąceń niezależnie od tego, czy świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa będzie wypłacał pracodawca czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa, po pracach Senatu, wróciła do Sejmu, który będzie głosował za przyjęciem lub odrzuceniem poprawek Senatu. 9 marca 2023 roku sejmowa Komisja Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie, w którym wniosła o przyjęcie poprawek Senatu. Następnie ustawa trafi do podpisu przez Prezydenta.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-03-21