Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy kwota wolna od potrąceń ulegnie zmniejszeniu?
20 czerwca 2022
Wynagrodzenie za pracę jest silnie chronione przepisami prawa pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia jest możliwe jedynie na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy, gdyż stanowi wyjątek od zasady ochrony wynagrodzenia. Ustawodawca określił je bardzo szczegółowo.

Potrąceniu podlegają tylko należności wskazane w art. 87 § 1 kodeksu pracy w ściśle określonej kolejności. Są to:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia;
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - do wysokości połowy wynagrodzenia;
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi - do wysokości połowy wynagrodzenia;
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy - kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 kodeksu pracy.

Potrącenia należności wymienionych w punktach 2 i 3 nie mogą w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami z tytułu, o którym mowa w punkcie pierwszym, nie mogą w sumie przekroczyć 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 kodeksu pracy.

Obecnie, na podstawie art. 871 kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli zaś pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty ustalone w oparciu o powyżej przytoczone zasady ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W Sejmie trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Jednym z jej podstawowych założeń jest zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń, o której mowa w punkcie 1 art. 871 kodeksu pracy, do 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto „w przypadku wynagrodzenia osoby skazanej proponuje się obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji z równowartości 60% minimalnego wynagrodzenia do 50% tego wynagrodzenia. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych i rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych byłyby wolne od potrąceń do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, obecnie limit ten wynosi 75% tego wynagrodzenia” (uzasadnienie do projektu omawianej ustawy).

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej w przypadku należności innych niż alimentacyjne. „Znaczące podwyższanie w ostatnich latach wynagrodzenia minimalnego oraz fakt, że wysokość kwot wolnych od egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego jest powiązana z tym wynagrodzeniem powoduje, że stale rośnie liczba dłużników, których nie można poddać skutecznej procedurze egzekucyjnej.”

Wskazany projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ministrów. W swoim stanowisku rząd wskazał, że „wprowadzenie zmian w systemie ograniczeń egzekucji jest celowe i pożądane – nie tylko z punktu widzenia wierzycieli i zwiększenia efektywności egzekucji, lecz - co najważniejsze - również z perspektywy zasad równości i sprawiedliwości społecznej.”

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, jednak jak na razie projekt od października 2021 roku znajduje się w pierwszym czytaniu. 
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01