Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy nieznaczna zwłoka w wypłacie wynagrodzenia uprawnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
23 czerwca 2020
Brak terminowego i prawidłowego wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 55 § 1 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy. Jednakże drobna zwłoka z zapłatą wynagrodzenia nie jest podstawą do rozwiązania stosunku pracy w tym trybie. Nie skutkuje ona bowiem realnym zagrożeniem ani uszczerbkiem dla istotnego interesu pracownika.
Pracownik, podobnie jak pracodawca, może rozwiązać stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym. Przepis art. 55 § 11 kodeksu pracy przyznaje bowiem pracownikowi prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Przesłanką rozwiązania stosunku pracy w tym trybie jest ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków względem pracownika. Chodzi o takie zachowanie pracodawcy, które stanowi naruszenie jednego z jego podstawowych obowiązków wobec pracownika i ma charakter ciężki. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt II PK 220/11: „określenie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków” należy interpretować jako bezprawne (bo sprzeczne z obowiązującymi przepisami bądź zasadami współżycia społecznego) działania lub zaniechania pracodawcy, polegające na niedopełnieniu podstawowych obowiązków objętych treścią stosunku pracy i noszące znamiona „ciężkości” tak w sensie przedmiotowym (wobec zagrożeń, jakie stanowią one dla istotnych interesów pracownika) jak i podmiotowym (z uwagi na kwalifikowaną postać przypisywanej pracodawcy winy)”.

Podstawowe obowiązki pracodawcy mają swe źródło w ustawach, układach zbiorowych pracy, regulaminach. Mogą one zostać określone także w umowach. Żaden przepis prawa nie wskazuje ich wyczerpującego katalogu.

Naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków względem pracownika może zostać uznane za ciężkie, jeżeli pracodawcy można przypisać winę w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Wina umyślna zachodzi, gdy pracodawca przewiduje wystąpienie szkody i celowo zmierza do jej wyrządzenia lub co najmniej godzi się na jej wystąpienie. Natomiast rażące niedbalstwo ma miejsce, gdy pracodawca nie zachowuje minimalnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.

Niewątpliwie wypłata należnego pracownikom wynagrodzenia z opóźnieniem stanowi naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków względem pracownika. Przepisy 86 § 1 kodeksu pracy oraz art. 94 pkt 5 kodeksu pracy nakładają bowiem na pracodawcę obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę.

Przyjmuje się jednak, iż ciężkie naruszenie obowiązku terminowego i prawidłowego wypłacenia wynagrodzenia ma miejsce, w przypadku gdy pracodawca nie wypłacając wynagrodzenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa stworzył realne zagrożenie dla istotnych interesów pracownika lub uszczerbek w nich. Inaczej mówiąc, naruszenie przez pracodawcę rzeczonego obowiązku musi rodzić wysoce niekorzystne dla pracownika skutki. Tym samym drobna zwłoka z zapłatą wynagrodzenia, niestwarzająca zagrożenia dla istotnych interesów pracownika i niepowodująca uszczerbku w nich, nie uzasadnia rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 55 § 11 kodeksu pracy. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 83/10. W rzeczonej sprawie wynagrodzenie miało zostać wypłacone pracownikom do dnia 5 czerwca 2008 r. Tymczasem tego dnia pracodawca zlecił przelew, a wynagrodzenie zostało zaksięgowane na koncie pracownika w dniu 9 czerwca 2008 r. W ocenie Sądu Najwyższego „w okolicznościach sprawy opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wynikające z przelania go na konto 5 czerwca nie stanowiło realnego zagrożenia ani uszczerbku żadnego istotnego interesu pozwanego. W szczególności nie spowodowało ono uszczerbku dla koniecznego utrzymania pozwanego i jego rodziny.”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-26