Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy nocleg zapewniony pracownikom delegowanym przez pracodawcę stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?
14 czerwca 2019
Pracodawca delegując pracownika do pracy poza jego miejscem zamieszkania zapewnia mu zakwaterowanie. Zdaniem urzędów skarbowych taka sytuacja powoduje powstanie u pracownika przychodu, który podlega opodatkowaniu. Odmiennie do tej kwestii odniósł się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Stanowisko Sądu jest korzystne zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców.

W analizowanej sprawie spółka prowadząca działalność w zakresie budowlano-montażowym odwołała się od interpretacji indywidualnej dotyczącej jej obowiązków płatnika, w związku z przyznaniem pracownikom świadczenia związanego z wykonywaniem pracy. Świadczenie to polega na zapewnieniu zakwaterowania pracownikom w miejscu pracy, do którego zostali oddelegowani. Zgodnie z przedstawionym w sprawie stanem faktycznym wnioskodawca, w celu realizacji kontraktów poza granicami kraju, deleguje własnych pracowników, którzy wykonują pracę w formie przeniesienia służbowego, tj. czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy dokonywanej za zgodą pracownika (na podstawie aneksu do umowy o pracę). Wykonywanie pracy przez pracowników poza miejscem zamieszkania nie stanowi podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy. Stąd nie wiąże się z wypłatą diet i innych należności z tego tytułu.

W ocenie wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że zapewnienie delegowanym pracownikom noclegu w pobliżu miejsca pracy nie stanowi zapłaty za pracę, lecz służy stworzeniu możliwości jej wykonywania. Pracodawca nie spełnia przedmiotowego świadczenia na rzecz pracownika w zamian za to, że zatrudniony wykonał na jego rzecz określoną pracę, lecz po to, by mógł ją wykonać.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2017 roku (sygn. akt I SA/Op 448/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że ponoszenie przez firmę wydatków na zapewnienie noclegu pracownikom stanowi świadczenie poniesione w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Służy stworzeniu pracownikowi odpowiednich warunków pracy, a nie jest dla niego dodatkową gratyfikacją.  Tym samym nie ma podstaw, aby wartość takiego świadczenia traktować jako przychód pracownika.

Podobne stanowisko przedstawiał już również Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w wyrokach z dnia 2 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2387/12) oraz z dnia 23 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 233/15).

Pomimo ujednoliconej linii orzeczniczej urzędy skarbowe nadal interpretują przedmiotowe przepisy w sposób odmienny. Zdaniem organów podatkowych pracownik osiąga w takiej sytuacji przychód podlegający opodatkowaniu. Stoi to jednak w sprzeczności z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, który dotyczył stwierdzenia zgodności z prawem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących „innego nieodpłatnego świadczenia” z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP. Trybunał stanął na stanowisku, że są one zgodne, jeżeli są rozumiane w ten sposób, że "inne nieodpłatne świadczenie" oznacza wyłącznie otrzymane przez pracownika przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał sprecyzował, że za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Wobec powyższego, w razie otrzymania niekorzystnego rozstrzygnięcia ze strony administracji skarbowej, warto odwołać się do sądu, gdyż stanowisko prezentowane przez judykaturę jest korzystniejsze zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. Dzięki temu pracownicy będą otrzymywać wyższe wynagrodzenia (kwota netto), a pracodawcy nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22