Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy polecenie cudzoziemcowi świadczenia pracy zdalnie pociąga za sobą konieczność dokonania zmiany zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy?
19 października 2021
Cudzoziemiec, który zamierza podjąć pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi spełnić szereg wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy również powierzana cudzoziemcowi praca musi w pełni odpowiadać warunkom określonym w tych decyzjach.

Zgodnie z brzmieniem art. 88f ustawy o promocji zatrudnienia, zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia. W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy rejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy powinny znaleźć się wszystkie wyżej wymienione elementy, ale także miejsce świadczenia pracy przez cudzoziemca. Nie znajduje się ono w zezwoleniu na pracę ani w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Jednak musi być ono określone w składanym wniosku (wniosku o wydanie zezwolenie na pracę lub załączniku nr 1 do wniosku o zezwolenie jednolite).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 26 kwietnia 2011 roku (sygn. akt II Sa/Ol 128/11) wskazał, iż „Podkreślić zatem należy, iż przepis ten nie precyzuje, iż obligatoryjnym elementem zezwolenia na pracę cudzoziemca jest określenie miejsca wykonywanej pracy (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt V SA/Wa 2000/09, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Również we wzorze zezwolenia na pracę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemcowi (Dz.U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84) nie znajduje się rubryka "miejsce wykonywania przez cudzoziemca pracy". Argument powyższy zatem w żadnym razie nie może stanowić uzasadnienia do stwierdzenia, iż cudzoziemiec wykonywał pracę niezgodnie z posiadanym zezwoleniem z tej przyczyny, iż pracę tę świadczył w innym miejscu niż to wskazano w zezwoleniu, gdyż jak wskazano wyżej miejsce świadczenia pracy nie powinno być wskazane w takim zezwoleniu na pracę.”

Takie rozumowanie prowadzi do wniosku, iż nie jest konieczne uzyskanie nowego zezwolenia na pracę, ani też poinformowanie wojewody o dokonanej zmianie w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany miejsca świadczenia pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia.

W analizowanym kontekście warto zwrócić uwagę na treść art. 15z5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu: Jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień dot. między innymi pracy zdalnej uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w:

1) zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,

2) zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

3) zezwoleniu na pracę,

4) zezwoleniu na pracę sezonową,

5) oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Należy jednak pamiętać, że do powierzenia pracy zdalnej musi dojść przy zachowaniu wszystkich warunków wskazanych w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26