Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?
13 października 2020
Istota urlopu na żądanie wyraża się w zobowiązaniu pracodawcy do udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Ustawodawca posłużył się bowiem w treści art. 167 ze znaczkiem 2 kodeksu pracy zwrotem „w terminie przez niego wskazanym”. Oznacza to, iż termin wykorzystania urlopu na żądanie nie może zostać określony w planie urlopów, a także ustalony w drodze indywidualnego porozumienia pracownika z pracodawcą.

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie pracownik powinien zgłosić najpóźniej w dniu, w którym miałby zostać udzielony urlop, do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy według obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I PK 128/06, stanął bowiem na stanowisku, iż „wniosek o udzielenie urlopu na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu i przed rozpoczęciem pracy, ale jednocześnie w takich jeszcze godzinach, w których pracodawca poprzez osoby uprawnione może takiego urlopu udzielić, nawet jeżeli praca wykonywana jest całodobowo, a pracodawca nie zapewnia całodobowej obecności w pracy osób, które mogą podjąć decyzję o udzieleniu urlopu. Biorąc pod uwagę obowiązek dbałości pracownika o dobro pracodawcy, należy przyjąć, że pracownik powinien zgłosić swe żądanie najwcześniej jak to możliwe, aby pozwolić pracodawcy na podjęcie środków zaradczych wynikających z potrzeby zapewnienia zastępstwa.”.

Urlop na żądanie, tak samo jak zwykły urlop wypoczynkowy, udzielany jest przez pracodawcę. Pracownik nie może zatem rozpocząć korzystania z urlopu na żądanie, dopóki pracodawca go nie udzieli. Rozpoczęcie korzystania z urlopu na żądanie bez zgody pracodawcy może zostać potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Wskazał na to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 2008 r., sygn. akt II PK 26/08. W jego ocenie „nie istnieją żadne racjonalne argumenty dla uzasadnienia stanowiska, że zawartemu w art. 1672 kodeksu pracy pojęciu "udzielić urlopu" należy nadawać jakieś inne znaczenie normatywne, a w szczególności, że do wykorzystania tego urlopu uprawnia pracownika samo złożenie wniosku, będącego żądaniem w rozumieniu art. 1672 kodeksu pracy. Pracownik nie może zatem rozpocząć urlopu "na żądanie", dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu.”.

Co prawda, z treści art. 1672 kodeksu pracy wynika, iż na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielenia urlopu na żądanie. Jednakże przedmiotowy obowiązek nie ma charakteru bezwzględnego. Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt SNO 29/13; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt II PK 123/09).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-26