Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracownik, który korzysta z zakupionych przez pracodawcę artykułów spożywczych uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
22 kwietnia 2022
Świadczenie w postaci udostępnienia produktów spożywczych finansowanych przez pracodawcę, realizowane za pomocą otwartego bufetu, nie stanowi dla pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W oparciu o definicję nieodpłatnego świadczenia wyrażoną w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13) za przychód pracownika mogą zostać uznane takie świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika, w jego interesie i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a odniesiona wskutek tych świadczeń korzyść musi być wymierna i możliwa do przypisania indywidualnemu pracownikowi.

Można przyjąć, że pracodawca, decydując się na ponoszenie wydatków na zakup produktów do otwartego bufetu dla pracowników przejawia starania o stan zdrowia, kondycję fizyczną i psychiczną oraz samopoczucie pracowników, a to w dalszej perspektywie ma skutkować poprawą atmosfery pracy i zwiększeniem wydajności pracy, co niewątpliwie przynosi korzyść pracodawcy.

W analizowanych okolicznościach nie dochodzi do spełnienia łącznie wszystkich wymienionych wyżej przesłanek. Co prawda świadczenia na rzecz pracowników są spełniane za ich zgodą (wyrażoną poprzez korzystanie z udostępnionych produktów), jednak trzeba przyjąć, że dzieje się to w interesie pracodawcy (w celu podniesienia wydajności pracowników). Ponadto nie sposób ustalić wartości świadczenia przypisanego konkretnemu pracownikowi.

Zapewnienie przez pracodawcę korzystania przez pracowników w trakcie pracy z produktów (artykułów spożywczych, w tym napojów bezalkoholowych) w formie bufetu dostępnego dla wszystkich pracowników, nie będzie generowało po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Ponadto nie będzie możliwości przypisania odpowiedniej wysokości świadczenia nieodpłatnego pracownikom, gdyż w przypadku produktów, z których pracownicy mogą przyrządzać swoje posiłki, pracodawca nie będzie w stanie ustalić dokładnej wartości udostępnionych produktów skonsumowanych przez danego pracownika. W sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, nie sposób uznać, że pracownik ten uzyska przychód podlegający opodatkowaniu (por. interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2018 roku, sygn. 0112-KDIL3-1.4011.325.2018.1.AMN).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28