Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy środki, które otrzymuje pracownik jako rekompensatę kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
11 stycznia 2022
Pracodawca jest zobowiązany do sfinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeśli pracownik spędza co najmniej połowę swojego czasu pracy przed monitorem ekranowym i z zaleceń lekarskich, będących efektem badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynika konieczność korzystania z okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych (§ 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, w przypadku pracy przy monitorze ekranowym badania profilaktyczne przeprowadza się minimum co cztery lata.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie takie ma zastosowanie tylko w przypadku pracowników, którym okulary korekcyjne lub szkła kontaktowe zostały zalecone przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzeniu stosownych badań.

W każdym przypadku wynik badania okulistycznego wskazujący na konieczność stosowania lub wymiany okularów obliguje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok. Na tej podstawie pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy refundacji kosztów zakupu właściwych okularów za każdym razem, gdy lekarz medycyny pracy uzna, że konieczne jest ich stosowanie lub wymiana szkieł. Warto zwrócić uwagę, że zasada ta nie musi odnosić się w każdym wypadku także do wymiany oprawek, o czym pracownik powinien zostać poinformowany.

Na podstawie przywołanego wyżej przepisu należy uznać, że jeżeli pracownik zdecyduje się na zakup okularów z własnej inicjatywy, bez skierowania od pracodawcy na badania profilaktyczne i zaleceń lekarza medycyny pracy, to w takiej sytuacji pracodawca może zwrócić mu poniesione wydatki (z uwzględnieniem limitu kwotowego, który istnieje u pracodawcy), jednak nie ma takiego obowiązku. W takiej sytuacji otrzymana kwota będzie stanowiła przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Ponadto pracodawca może określić w aktach wewnętrznych maksymalną kwotę, którą decyduje się zwrócić swoim pracownikom za zakupione przez nich okulary korekcyjne bądź soczewki kontaktowe, a także częstotliwość refundacji. Taki limit musi jednak odpowiadać kwocie, za którą możliwy jest zakup szkieł korekcyjnych i oprawek bądź soczewek kontaktowych. Jeśli pracodawca wprowadzi limity kwotowe, to co do zasady cena okularów przewyższająca taką wartość nie zostanie zwrócona, a jeśli decyzją pracodawcy zostanie ona zwrócona to nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11