Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy świadczenie w postaci umożliwienia pracownikom korzystania z firmowego parkingu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
14 grudnia 2021
Co do zasady przychodami ze stosunku pracy są nie tylko świadczenia pieniężne, ale również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych pochodzących od pracodawcy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia nieodpłatnych świadczeń.  W orzecznictwie sądowo-administracyjnym ugruntował się pogląd, zgodnie z którym pojęcie to obejmuje wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Wątpliwości interpretacyjne co do uznania danego świadczenia za nieodpłatne rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W ocenie Trybunału warunkiem uznania świadczenia za nieodpłatne jest spełnienie przez nie łącznie następujących warunków:

  1. zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść uzyskana przez pracodawcę jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Wobec tego należy zastanowić się, czy przypadku, gdy pracodawca postanawia udostępnić nieodpłatnie pracownikom możliwość korzystania z parkingu będącego w dyspozycji pracodawcy powyższe warunki są spełnione. W tym celu warto rozróżnić dwie sytuacje:

I. pracodawca udostępnia miejsca parkingowe na własnym terenie - w tej sytuacji można powołać się na interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 9 grudnia 2020 roku, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.849.2020.1.DJ: „Wnioskodawca nie udostępnia swoim kosztem parkingu na rzecz pracowników. Miejsca parkingowe są elementem infrastruktury wykorzystywanym przez Wnioskodawcę na potrzeby wykonywanej działalności. Zatem parkingi te będą funkcjonowały bez względu na to, czy pracownicy będą z nich korzystać, czy nie. Trudno w tym zakresie przypisać konkretną wartość ewentualnego przychodu, jaki miałby osiągnąć pracownik z tytułu umożliwienia mu parkowania samochodu na parkingu należącym do ABC i D. Pracownicy nie uzyskają korzyści kosztem Wnioskodawcy. […] W takiej sytuacji nie można zatem mówić, że po stronie pracownika powstaje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe, które należałoby opodatkować podatkiem dochodowym. W świetle powyższego, nieodpłatne udostępnienie pracownikom Wnioskodawcy miejsc parkingowych na terenie ABC i D jest neutralne w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie jest nieodpłatnym świadczeniem rzeczowym). Tym samym Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie miał obowiązku poboru podatku w myśl art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

II. pracodawca udostępnia miejsca parkingowe, które opłaca z własnych środków - w takiej sytuacji należy przyjąć, że omawiane świadczenie stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód ze stosunku pracy. Przychód taki nie korzysta ze zwolnienia, a co za tym idzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28