Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy udostępnienie pracownikom i zleceniobiorcom możliwości zakupu biletów po zniżkowych cenach skutkuje powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu?
10 października 2021
Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Czy obniżenie ceny zakupu określonych przedmiotów dla pracowników i zleceniobiorców, a także członków ich rodzin, mieści się w powyższej definicji, a w konsekwencji, czy stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Do analizy powyższego posłuży interpretacja indywidualna wydana dla Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 września 2021 roku (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.632.2021.1.MKA).

W przedmiotowej sprawie przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca planuje udostępnić pulę biletów na zwiedzanie po zniżkowych cenach wyłącznie dla pracowników, zleceniobiorców i jednoosobowych przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz wnioskodawcy. Akcja promocyjna nie będzie obejmowała pozostałych turystów. Planowana jest pula biletów na zwiedzanie po zniżkowych cenach: każdy z uprawnionych ma mieć prawo zakupu biletów po zniżkowych cenach dla siebie + dla 4 członków rodziny jeden raz na rok przez cały okres zatrudnienia/świadczenia usług na rzecz wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, że mając na uwadze dominujące stanowisko organów podatkowych, udostępnienie pracownikom/współpracownikom/zleceniobiorcom wnioskodawcy biletów po preferencyjnych cenach, nie będzie powodować powstania przychodu podatkowego po stronie beneficjentów.

Zgodnie z przywołaną definicją przychodów do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać jako pracownik. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy.

Na tej podstawie należy rozważyć, czy kwota obniżenia ceny zakupu biletów stanowi dla danego pracownika/zleceniobiorcy przychód.

W pierwszej kolejności warto przywołać definicję słownikową rabatu, gdyż nie sposób jej znaleźć w regulacjach prawnych Jest to „zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towarów jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).

„Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. W rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów (w tym także tych wydanych jako rabat), a udzielony rabat nie stanowi dla konsumenta przychodu.” (por. interpretacja sygn. 0112-KDIL2-1.4011.632.2021.1.MKA).

Istotna z punktu widzenia prawidłowej oceny stanu faktycznego jest analiza, czy dana „akcja promocyjna” jest skierowana do ograniczonego, czy nieograniczonego kręgu odbiorców. Zdaniem Organu w omawianym przypadku krąg uprawnionych do zakupu biletów na zwiedzanie po zniżkowych cenach podmiotów nie jest ograniczony jedynie do pracowników wnioskodawcy, gdyż z rabatów będą mogły skorzystać również osoby niebędące pracownikami, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz wnioskodawcy. A w konsekwencji „krąg uprawnionych do zakupu biletów po obniżonej cenie jest potencjalnie nieograniczony. Jeśli zatem grono beneficjentów - podmiotów korzystających z rabatów nie będzie ograniczone, a więc dotyczyć będzie szerokiego grona uczestników, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób biorących udział w akcji promocyjnej nie powstanie.” (por. interpretacja sygn. 0112-KDIL2-1.4011.632.2021.1.MKA).

Tym samym w analizowanym stanie faktycznym u pracowników, współpracowników i zleceniobiorców nie powstanie przychód, odpowiadający wartości udzielonego rabatu, w związku z nabyciem przez nich biletów po obniżonej cenie. W związku z tym również na płatniku, nie będzie spoczywał obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-26