Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia pracownika wyłącznie z uwagi na miejsce wykonywania pracy stanowi dyskryminację?
19 czerwca 2019
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przepis art. 183a § 1 kodeksu pracy zawiera otwarty katalog czynników, które uznać należy za dyskryminujące. Tym samym czynnikiem takim może być także miejsce wykonywania pracy. Wynagrodzenie za pracę jednakową pod względem ilości i jakości jej wykonywania musi pozostawać równe.

Zgodnie z art. 183c § 1 kodeksu pracy pracownicy maja prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c § 3 kodeksu pracy). Prace tożsame pod względem rodzaju i kwalifikacji wymaganych do ich wykonywania na tych samych stanowiskach pracy funkcjonujących u danego pracodawcy mogą różnić się co do ilości i jakości, a wówczas nie są pracami jednakowymi w rozumieniu art. 183c § 1 kodeksu pracy.

Niewątpliwie pracodawca narusza zasadę równego traktowania pracowników znajdujących się w takiej samej sytuacji, traktując pracownika odmiennie (w sposób mniej korzystny) niż potraktowałby innego pracownika znajdującego się w takiej samej sytuacji. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dodatkowo „nie jest konieczne wykazanie nierównego traktowania pracowników przez pracodawcę w dotychczasowej praktyce. Pracodawca narusza ten nakaz, jeżeli traktuje pracownika inaczej (gorzej) niż potraktowałby inną osobę znajdującą się potencjalnie w takiej samej sytuacji” - wyrok Sądu Najwyższego z dnia  23 stycznia 2002 roku, sygn. akt I PKN 816/00.

Należy jednak pamiętać, że zasada ta nie wyklucza jednak różnicowania praw i obowiązków pracowniczych ze względu na odmienności wynikające z ich cech osobistych i różnic w wykonywaniu pracy. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2014 roku, sygn. akt III PK 126/13).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22