Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
31 maja 2022
Pracodawca prowadzi dla każdego pracownika oddzielnie akta osobowe. Oprócz nich, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia także innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (również oddzielnie dla każdego pracownika). Zakres tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej.

W § 6 tego rozporządzenia okreslono rodzaje dokumentów, które wraz z aktami osobowymi stanowią części składowe dokumentacji pracowniczej. Na podstawie przywołanego przepisu pracodawca jest zobowiązany prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:

 • dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy;
 • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
 • kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
 • kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej;
 • dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Pracodawca, na podstawie art. 149 § 1 kodeksu pracy, jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą. W skład dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy zaliczonych do dokumentacji pracowniczej, wchodzą następujące dokumenty:

 1. ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:
 • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbie godzin nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.
 1. wnioski pracownika dotyczące:
 • udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
 • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),
 • ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy),
 • stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),
 • stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),
 • stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy),
 • stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie
  z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy).
 1. dokumenty związane:
 • ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),
 • z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 1513 Kodeksu pracy),
 • z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy.
 1. zgoda:
 • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy
  i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy),
 • pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28