Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Działanie w granicach ryzyka pracodawcy a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
12 marca 2023
Pracownik, który wyrządza pracodawcy szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia. Zakres odpowiedzialności pracownika jest uzależniony od reżimu tej odpowiedzialności. Ponadto odpowiedzialność nie ma charakteru bezwzględnego, bowiem może zostać wyłączona w razie zaistnienia określonych przesłanek.

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności między innymi w sytuacji, gdy szkoda, której doznał pracodawca związana jest z ryzykiem wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 117 § 2 kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego przepisu pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Zwrot „pracownik nie ponosi ryzyka” oznacza, iż pracownikowi nie można przypisać winy za powstanie szkód, które są normalnym następstwem działalności pracodawcy. Pracownik nie ponosi zatem ryzyka związanego z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą. Ryzyko to ponosi wyłącznie pracodawca, a jego skutków nie może scedować na pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1998 roku, sygn. akt I PKN 49/98). Z analizowanego przepisu wynika, iż pracownik dokonujący w imieniu pracodawcy typowych czynności prawa pracy, które pozostają w normalnym związku z działalnością pracodawcy, nie powinien być obarczony ryzykiem prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej.

„Ustawodawca nie określił w Kodeksie pracy, kiedy działanie pracownika mieści się w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Prawo cywilne nie ustanawia takiej okoliczności wyłączającej bezprawność działania. Bezprawność działań, których skutki są niepewne, może wyłączyć w prawie cywilnym tylko zgoda podmiotu, który może ponieść szkodę.

Działanie w granicach dopuszczalnego ryzyka jest okolicznością wyłączającą bezprawność czynu w prawie karnym. Prawnokarna regulacja działania w granicach dopuszczalnego ryzyka może więc być pomocna przy wyjaśnieniu, jakie są granice dopuszczalnego ryzyka w prawie pracy. Należy jednak uwzględniać odmienne funkcje odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności pracowniczej.

[…]

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 27 § 1 k.k. [kodeksu karnego], który wszedł w życie z dniem 1.09.1998 r., nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy.

Obecnie obowiązujący Kodeks karny zawęża działanie w granicach dopuszczalnego ryzyka do ryzyka nowatorstwa, czyli przeprowadzania eksperymentów poznawczych, technicznych, medycznych lub ekonomicznych. Zawężenie dopuszczalnego ryzyka w prawie pracy do ryzyka nowatorstwa nie znajduje prawnego uzasadnienia. Obejmuje ono wszystkie działania, których skutek jest niepewny, a ich podjęcie uzasadnione jest przysporzeniem korzyści pracodawcy.

Posługując się definicjami dopuszczalnego ryzyka w kodeksach karnych z 1969 i 1997 r., można na potrzeby prawa pracy sformułować następujące warunki uznania, że podjęte przez pracownika działanie mieściło się w granicach dopuszczalnego ryzyka:

  1. decyzja pracownika o podjęciu działania o niepewnym skutku była podyktowana chęcią przysporzenia korzyści pracodawcy;
  2. występowała obiektywna opłacalność ryzyka związanego z działaniem, czyli oczekiwanie uzyskania korzyści było uzasadnione w świetle aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia w danej dziedzinie działalności;
  3. działanie zostało podjęte i przeprowadzone przy zachowaniu zasad ostrożnego postępowania oraz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczeniem życiowym.”

(Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński [w:] Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VII, red. L. Florek, Warszawa 2017).

Przyjmuje się, iż pracownik działa w granicach dopuszczalnego ryzyka, jeżeli jego zachowanie spełnia następujące przesłanki:

  1. celem działania pracownika jest dobro pracodawcy,
  2. występuje zgodność przewidywań z regułami doświadczenia życiowego, a w przypadkach skomplikowanych - ze stanem wiedzy w danej dziedzinie,
  3. prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu przewyższa możliwość wystąpienia szkody, a wielkość oczekiwanych korzyści przewyższa wysokość ewentualnej szkody.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-03-21