Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Finansowanie wpłat w ramach pracowniczych planów kapitałowych
27 kwietnia 2021
Zarówno podmiot zatrudniający jak i uczestnik PPK będą finansować wpłaty w ramach PPK z własnych środków. Zgodnie ustawą będą to niewielkie kwoty, wyliczane na podstawie procentowych wskaźników określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie stanowić 1,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK zaś, z własnych środków, będzie odprowadzał 2% swojego wynagrodzenia (art. 27 ust. 1 ustawy). Jego wkład będzie mógł być mniejszy, jeżeli pracownik osiąga w danym miesiącu wynagrodzenie z różnych źródeł nieprzekraczające kwoty odpowiadającej 1,2‑krotności minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku wpłata może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale więcej niż 0,5% (art. 27 ust. 2). Ponadto uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

To uczestnik PPK będzie mógł decydować o wysokości wpłaty. Jak stanowi art. 27 ust. 4 ustawy, wysokość wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, lub wpłaty dodatkowej uczestnik PPK określa w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. Deklarację wysokości wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty, o której mowa w ust. 2. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej zgodnie z ust. 2.

Dodatkową zachętę do gromadzenia środków w ramach pracowniczych planów kapitałowych przewidzianą w ustawie stanowią również wpłata powitalna i dopłaty roczne. Wpłata powitalna będzie świadczeniem jednorazowym w wysokości 250 zł finansowanym z Funduszu Pracy. Należy jednak pamiętać, że będzie ona przysługiwać jedynie temu uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto umowę lub umowy o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące (art. 31 ust. 1 zd. 2 ustawy). Następnie co roku, z tytułu uczestnictwa w PPK, uczestnik PPK będzie otrzymywał dopłatę roczną. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna w wysokości 240 zł, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych, należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Natomiast uczestnikowi PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych, należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Również te środki będą finansowane z Funduszu Pracy.

Podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11