Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Gdzie przechowywać kopię skierowania na badania lekarskie?
13 marca 2018
Ustawodawca jednoznacznie uregulował zasady przechowywania orzeczeń lekarza medycyny pracy przeprowadzającego profilaktyczne badania lekarskie. Brak jest natomiast regulacji określającej sposób przechowywania skierowań na te badania.

Osoba pozostająca w stosunku pracy obowiązana jest poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym. Wynik tych badań ma istotne znaczenie zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 k.p.).

Podstawę do przeprowadzenia badań profilaktycznych stanowi skierowanie na badania wydane przez pracodawcę (art. 229 § 4a k.p.). Wydaje się je w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania (§ 4 ust. 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.). Ponadto pracodawca może przygotować kopię skierowania na badania lekarskie, którą zatrzyma dla siebie. W ten sposób zyskuje dokument potwierdzający, iż na potrzeby przeprowadzenia badań profilaktycznych prawidłowo scharakteryzował stanowisko pracy i występujące na nim zagrożenia.

Ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie uregulował zasad przechowywania przez pracodawcę kopii skierowań na badania lekarskie. Określił natomiast zasady przechowywania orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 894 z późn. zm.) nałożyło bowiem na pracodawcę obowiązek przechowywania w aktach osobowych orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz orzeczeń lekarskich wydanych w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi.

W związku z koniecznością przechowywania w aktach osobowych orzeczeń lekarskich wydanych w ramach badań profilaktycznych, postuluje się przechowywanie w aktach osobowych również kopii skierowań na profilaktyczne badania lekarskie. Przy czym kopia skierowania na badanie wstępne powinna zostać zamieszona w części A zawierającej dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a kopie skierowań na badania kontrolne i okresowe umieszcza się w części B, w której gromadzone są dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.

Kopie skierowań na badania lekarskie mogą być również gromadzone w osobnym segregatorze.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20