Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku
Nowe zasady pozyskiwania danych osobowych w działalności socjalnej
 | 
30 maja 2019

Prowadzenie działalności socjalnej w sposób zgodny z prawem nie jest łatwym zadaniem. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale na pierwszy plan wysuwa się z pewnością to, iż uregulowania zawarte w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są dość ogólne i wymagają wypracowania przemyślanych konstrukcji w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na ten stan rzeczy nałożyły się w 2018 roku wątpliwości wynikające z trudności w pogodzeniu specyfiki działalności socjalnej, w której w bardzo szerokim zakresie pozyskuje się dane osobowe, w tym również dane wrażliwe, z konstrukcjami, jakie wprowadziło obowiązujące od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Rozwiązanie problemów, przed którymi stanęli wówczas praktycy, okazało się niemożliwe bez ingerencji ustawodawcy, który ostatecznie zdecydował się na określenie w sposób szczególny w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych trybu, zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych przy prowadzeniu działalności socjalnej.

Nowe rozwiązania wynikają z uchwalonej przez Sejm w dniu 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wdrożenie nowych rozwiązań wymaga dość szybkiej zmiany wielu dotychczasowych przyzwyczajeń, jak również dość istotnej modyfikacji treści obowiązującego u danego pracodawcy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Małgorzata Klowan

Od 2004 roku czynny wykładowca i trener: szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000).

W latach 2003-2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze inspektora pracy zajmowała się przede wszystkim: kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy), przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych, współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy), czynnie uczestniczyła w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów, przygotowywała szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: ZFŚS
Data szkolenia: 30 maja 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Szczecin, Hotel NOVOTEL Centrum, al. 3 Maja 31
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Program lojalnościowy "Wiedza procentuje"

Posiadanie Karty Stałego Klienta PCKP upoważnia do otrzymania rabatu i korzystania ze skróconej ścieżki zamówienia. Logując się do Panelu Klienta, zyskują Państwo dostęp do historii złożonych zamówień.

Zamów Kartę Klienta

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Tworzenie Funduszu, naliczenie odpisu, ustalenie liczby zatrudnionych w 2019 roku:

 • Obligatoryjne i fakultatywne tworzenie ZFŚS;
 • Modyfikacja zasad tworzenia ZFŚS poprzez przepisy prawa zakładowego;
 • Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu;
 • Wysokość obowiązkowych i dobrowolnych odpisów oraz zwiększeń w 2019 roku;
 • Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym;
 • Preliminarz dochodów i wydatków Funduszu;
 • Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.

2. Regulamin i inne dokumenty niezbędne do administrowania Funduszem:

 • Jak wprowadzić w życie Regulamin, a jak wprowadzać w nim zmiany?
 • Jakie zmiany w Regulaminie mogą wchodzić w życie w trakcie roku kalendarzowego, a jakie mogą wchodzić w życie wyłącznie z początkiem nowego roku?
 • Jakie sprawy należy uregulować w Regulaminie, aby działalność socjalna stała się prostsza?
 • Jakie pojęcia i terminy powinny zostać zdefiniowane w Regulaminie?
 • Czy można ustalić różne definicje rodziny na potrzeby badania socjalnego oraz na potrzeby określenia kręgu osób uprawnionych?
 • Inne dokumenty niezbędne do prawidłowego administrowania środkami ZFŚS.

3. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu:

 • Kto jest uprawniony do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS?
 • Czy wszystkie osoby uprawnione mają nieograniczone prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS?
 • Czy można wyłączyć lub ograniczyć uprawnienia emerytów i rencistów do ubiegania się o świadczenia socjalnej?
 • Czy pracownik, który przechodzi na emeryturę/rentę dopiero po upływie pewnego czasu od rozwiązania stosunku pracy, może korzystać ze świadczeń z Funduszu?
 • Czy można przyznać świadczenie osobie, która nie wnioskowała o jego przyznanie?
 • Kto może wnioskować w imieniu uprawnionego o przyznanie świadczenia socjalnego?

4. Przetwarzanie danych osobowych przy prowadzeniu działalności socjalnej:

 • Tryb pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przydziału świadczeń socjalnych;
 • Czy w nowym stanie prawnym konieczne jest uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych?
 • Warunki umożliwiające żądanie udokumentowania danych osobowych przez osobę uprawnioną;
 • Jakie oświadczenia i zaświadczenia mogą służyć do ustalenia sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej?
 • Szczególne zasady pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących wrażliwych (w tym danych dotyczących zdrowia);
 • Jakie osoby i w jaki sposób mogą zostać dopuszczone do przetwarzania zwykłych danych osobowych, a jakie i w jaki sposób do przetwarzania danych wrażliwych?
 • Przez jakie długi okres czasu możliwe jest przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem działalności socjalnej?
 • Na czym polega i jak zrealizować obowiązek cyklicznego przeglądu danych osobowych zgormadzonych w związku z prowadzeniem działalności socjalnej?
 • W jaki sposób usuwać dane osobowe w przypadku, gdy ich dalsze przetwarzanie stanie się zbędne?
 • Jakich zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymagają nowe przepisy?

5. Badanie socjalne (tryb, zakres, metody):

 • Dopuszczalne metody gromadzenia informacji o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu;
 • Czy można zróżnicować sposób i zakres badania socjalnego przy różnych świadczeniach finansowanych ze środków Funduszu?
 • Czy można przyznać świadczenie osobie uprawnionej, która nie przedstawiła informacji o swojej sytuacji socjalnej?
 • Czy można stosować jednolity termin, w którym uprawnieni będą musieli przedstawić informacje o sytuacji socjalnej?
 • Przy jakich świadczeniach można odstąpić o dystrybucji opartej o badanie sytuacji socjalnej?
 • Czy przydzielając świadczenia emerytom/rencistom konieczne jest przeprowadzenia badania socjalnego?

6. Wydatkowanie środków Funduszu (z uwzględnieniem aspektów podatkowych):

 • Dopłata, świadczenie i usługa – trzy dopuszczalne rodzaje wydatkowania środków Funduszu;
 • Pomoc świąteczna i inne świadczenia o charakterze powszechnym;
 • Finansowanie zapomóg losowych i socjalnych ze środków Funduszu;
 • „Wczasy pod gruszą” i inne dopłaty do wypoczynku;
 • Dofinansowanie „zielonej szkoły”, wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18;
 • Wycieczki sfinansowane z Funduszu, udział w imprezie masowej (np. sportowej);
 • Świadczenie i dopłaty związane opieką nad dziećmi;
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów – byłych pracowników;
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • Jak należy dokumentować wydatkowanie środków Funduszu?
 • Szczególne reguły dokumentowanie świadczeń korzystających ze zwolnień podatkowych.

7. Przydział świadczeń z Funduszu a uprawnienia partnerów społecznych:

 • W jakim zakresie wydatkowanie środków Funduszu wymaga uzgodnienia ze związkiem zawodowym?
 • Uprawnienia związków zawodowych i komisji socjalnej a ochrona danych osobowych;
 • Kto decyduje o przyznaniu świadczenia i jakie uprawnienia ma komisja socjalna?
 • Czy powołanie komisji socjalnej jest prawem czy obowiązkiem pracodawcy tworzącego Fundusz?
 • Czy uzgodnienie z komisją socjalną można zastąpić wymóg uzgodnienia wydatkowania środków Fundusz z zakładową organizacją związkową?
 • Czy pracodawca może przyznać świadczenie wbrew opinii komisji socjalnej?

8. Inne zagadnienia:

 • Świadczenia z Funduszu a zajęcie wynagrodzenia;
 • Dopuszczalność dokonywania potrąceń ze świadczeń i dopłat finansowanych ze środków Funduszu;
 • Uprawnienia organów kontroli w zakresie kontroli prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej;
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa związana z naruszaniem ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – reguły i tryb przypisania odpowiedzialności;
 • Inne niż odpowiedzialność wykroczeniowa konsekwencje naruszania ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-21