Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Pracownicze Plany Kapitałowe
Nowe obowiązki podmiotów zatrudniających oraz osób zatrudnionych
 | 
18 września 2019

Sejm w dniu 4 października 2018 r. uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, zaś pierwsza grupa podmiotów zatrudniających zacznie odprowadzać wpłaty do PPK już w drugiej połowie 2019 roku.

Ustawa o PPK wprowadza nowy, obligatoryjny system oszczędzania, który będzie współfinansowany przez podmiot zatrudniający oraz osobę zatrudnioną. Kwota comiesięcznej wpłaty do PPK wyniesie od 3,5% do 8% wynagrodzenia uczestnika PPK stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Uczestnikiem PPK będą zarówno osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jak i osoby świadczące pracę na podstawie niektórych umów prawa cywilnego. Zarządzanie tymi środkami zostanie powierzone odrębnemu podmiotowi (instytucji finansowej), zaś osoba zatrudniona będzie mogła ze zgromadzonych środków korzystać co do zasady dopiero po ukończeniu 60 roku życia. Wykonanie obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający przez ustawę o PPK zostało dodatkowo zagwarantowane bardzo restrykcyjną odpowiedzialnością, przy której górna granica kary grzywny może wynieść aż 1,5% rocznego funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie.

Program szkolenie przedstawia kompleksowo nowe rozwiązania prawne, przy czym koncentruje się przede wszystkim na obowiązkach podmiotu zatrudniającego związanych z wdrożeniem ustawy o PPK. Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje niezbędne do przygotowania podmiotu zatrudniającego do nowych wyzwań, jak również udzielenia osobom zatrudnionym niezbędnych wyjaśnień co do ich sytuacji prawnej oraz konsekwencji podejmowanych decyzji i składanych oświadczeń w zakresie uczestnictwa w PPK.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Data szkolenia: 18 września 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Białystok, Hotel GOŁĘBIEWSKI, ul. Pałacowa 7
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto
(725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Cena szkolenia multimedialnego (przy zakupie szkolenia otwartego): 100.00 zł netto (123,00 zł brutto)cena obejmuje 23% VAT
100.00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Cel i zakres ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zagadnienia ogólne:
 • Założenie reformy związanej z tworzeniem PPK;
 • PPK a inne formy oszczędzania na emeryturę;
 • Podmiot zatrudniający, instytucja finansowa, osoba zatrudniona, uczestnik PPK – podstawowe pojęcia;
 • Wady i zalety PPK z perspektywy interesów podmiotu zatrudniającego;
 • Wady i zalety PPK z perspektywy osób zatrudnionych;
 • Zachęty podatkowe związane z uczestnictwem w PPK;
 • Portal PPK – narzędzie informowania o funkcjonowaniu PPK.
 1. Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z tworzeniem PPK:
 • Kiedy i kogo obejmą nowe obowiązki? – stopniowe wdrożenie nowych rozwiązań prawnych;
 • Jak należy liczyć stan zatrudnienia na potrzeby określania daty powstania obowiązku utworzenia PPK?
 • Procedura tworzenia PPK w podmiocie zatrudniającym;
 • Udział reprezentacji pracowniczej w tworzeniu PPK;
 • Kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK;
 • Umowa o zarządzenie PPK - strony i treść umowy;
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne podmiotu zatrudniającego związane z zawarciem umowy o zarządzenie PPK;
 • Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający;
 • Konsekwencje niedokonania wyboru oferty na zarządzanie PPK.
 1. Udział w PPK z perspektywy osoby zatrudnionej:
 • W przypadku jakich stosunków prawnych powstanie obowiązek odprowadzania wpłat do PPK?
 • Uczestnictwo w PPK – prawo czy obowiązek osoby zatrudnionej?
 • Umowa o prowadzenie PPK – strony i treść umowy;
 • W jakim terminie powstaje obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK?
 • Podmiot zatrudniający jako przedstawiciel ustawowy uczestnika PPK;
 • Zależności pomiędzy wiekiem osoby zatrudnionej a uczestnictwem w PPK;
 • Deklaracje składane w zakresie uczestnictwa w PPK;
 • Rezygnacja z uczestnictwa w PPK;
 • Uczestnictwo w PPK a zmiana zakładu pracy bądź równoległe zatrudnienia.
 1. Obliczanie wpłat do PPK:
 • Jakie obciążenia finansowe przyniosą nowe rozwiązania prawne?
 • Wpłaty podstawowe i dodatkowe obciążające podmiot zatrudniający;
 • Wpłaty podstawowe i dodatkowe obciążające uczestnika PPK;
 • Szczególne zasady obliczania wysokości wpłaty do PPK osób najniżej uposażonych;
 • Możliwość czasowego zawieszania wpłat do PPK;
 • Metodyka obliczania wysokości wpłat do PPK;
 • Dokumentacja związana z obliczeniem wysokości wpłat do PPK;
 • Dopłaty roczne oraz wpłata powitalna do PPK.
 1. Przeznaczenie środków zgromadzonych w PPK:
 • Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK;
 • Możliwość i konsekwencje dokonania wypłaty środków z PPK przed ukończeniem 60 roku życia przez uczestnika PPK;
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
 • Los środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci uczestnika;
 • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK.
 1. Kontrola wykonania obowiązków podmiotu zatrudniającego, odpowiedzialność prawna:
 • Kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK – organy kontroli, dopuszczalne działania, współdziałanie organów;
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK;
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK;
 • Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie;
 • Odpowiedzialność za nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK;
 • Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-07-19