Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wraz z omówieniem zmian do przepisów o RODO z kwietnia 2019 r. i PIT od 1 stycznia 2019 r.
 | 
4 grudnia 2019

Omówienie najnowszych regulacji obejmujących RODO w ZFŚS po zmianach w kwietniu 2019 r., - regulujących omówienie zasady ustalania średniego dochodu na członka rodziny oraz udokumentowania danych osobowych, upoważnień dla osób przetwarzających dane po zamianach. Omówienie nowych regulacji precyzujących czas przechowywania danych uzyskanych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych i wiele innych wynikających z najnowszych regulacji wchodzących w życie w kwietniu 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: ZFŚS
Data szkolenia: 4 grudnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kielce, Hotel Tęczowy Młyn, ul. Zakładowa 4
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
 • Omówienie najnowszych regulacji obejmujących RODO w ZFŚS po zmianach w kwietniu 2019 r., - regulujących omówienie zasady ustalania średniego dochodu na członka rodziny oraz udokumentowania danych osobowych, upoważnień dla osób przetwarzających dane po zamianach. Omówienie nowych regulacji precyzujących czas przechowywania danych uzyskanych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych i wiele innych wynikających z najnowszych regulacji wchodzących w życie w kwietniu 2019 r.
 1. Ustawa o ZFŚS: 
 • Regulamin ZFŚS – procedura wdrożenia, gdy nie ma organizacji związkowych, przy jednej lub kilku organizacjach po zmianie ustawy o związkach zawodowych w 2019 r, potrzeba uzgadniania preliminarza, korektę  lub wydatkowania konkretnych świadczeń udział związków zawodowych, omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy ich tworzeniu oraz w ich treści, postanowienia jakie warto umieścić w Regulaminach.
 • Komisja Socjalna – obowiązek/brak obowiązku tworzenia, skład i ilość członków, zasady podejmowania decyzji, częstotliwość spotkań, zakres spraw rozpatrywanych przez komisję, możliwość i rodzaj dokumentów jakich może żądać to c iało, dopuszczalność zaskarżenia decyzji, zasady przetwarzania danych przez ten organ w aspekcie RODO, przetwarzania danych osobowych, zgodna na przetwarzanie, upoważnienia, wyznaczenia.
 • Podmioty nieobowiązane do tworzenia ZFŚS – określenie podmiotów jakie nie są obowiązane do tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz możliwość wyłączenia takiego obowiązku zgodnie z ustawą o ZFŚS.
 • Zasady naliczania odpisu – omówienie problematyki związanej z dokonywaniem odpisu na konto ZFŚS w aspekcie osób jakie należy uwzględnić i nieuwzględnianych przy dokonywaniu odpisu, na urlopach bezpłatnych, emerytów podejmujących zatrudnienie, emerytów nauczycielskich gdy nie ma danych o wysokości pobieranej emerytury, osoby na świadczeniu przedemerytalnym, zatrudnianych na kontraktach, umowach cywilnoprawnych i wiele innych.
 • Mieszkaniówka/remontówka - zasady przyznawania, zabezpieczenie spłaty pożyczki, możliwość zawieszenia, oprocentowanie,  przypadki dopuszczalności umorzenia pożyczki i konsekwencje podatkowe dla zakładu i pracownika lub jego spadkobierców (potrzeba wydania - PIT 8C i inne) mieszkaniówka dla zatrudnionych na czas określony, emerytów.
 • Oświadczenie o dochodach – terminy składania oświadczeń brutto lub netto, podmioty od których możemy żądać informacji (teść, teściowa, mama pracownika), możliwość żądania dokumentów potwierdzających oświadczenie (PIT i inne) a RODO, ochrona danych osobowych, prawo sprawdzania oświadczeń, sankcja za nieprawdziwe oświadczenia, niezłożenie oświadczenia a dopuszczalność odmowy jego wypłaty, uprawnienie wskazania się w najwyższej grupie, ilość grup jakie należy umieścić w regulaminie, wysokość różnicowania pomiędzy świadczeniami, możliwość wypłaty świadczeń bez różnicowania, rozdzielność majątkowa a prawo, sposób składania oświadczeń.
 • Podmioty uprawnione – określenie rodziny, wiek do jakiego korzystają dzieci - zakres modyfikacji, emeryci - zakres ich uprawnień, renciści, możliwość ich wyłączenia, rodzina emeryta i rencisty, uprawnienie pozostających na świadczeniu przedemerytalnym, konkubinat/partner życiowy i zakres uprawnień, prawo do świadczeń przy dwojgu małżonkach zatrudnionych w jednym zakładzie pracy, osoby na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym, prawo do świadczeń dyrektorów szkół, prezesów spółek, kierujących zakładami pracy.
 • Rodzaje świadczeń – wczasy pod gruszą i obowiązek wykorzystania 14 dni urlopu, świadczenia urlopowe dla nauczycieli i prawo do wczasów, świadczenia pieniężne lub rzeczowe, zapomogi, wycieczki, bilety, karnety na siłownie - basen, karty przedpłacone bony talony, paczki dla dzieci (konieczność ich różnicowania) wycieczki, grzybobranie i problemy związane ze stosowaniem tych świadczeń w aspekcie potrzeby różnicowania, a więc dopłat lub ich braku oraz obowiązku podatkowego, dokumenty jakie są potrzebne w przypadku wypłaty świadczeń np. faktura za autobus, bilety do kina, pożar, chorobę i wiele innych.  
 • Impreza kulturalno/oświatowa – sportowo/rekreacyjna (integracja) – dopuszczalność ich organizowania, możliwość przyznawania świadczeń po równo lub potrzeba różnicowania, konieczność tworzenia listy obecności, możliwość nieopodatkowywania, sankcje związane z naruszeniem zasad związanych z przyznawaniem tych świadczeń, omówienia sprzecznych orzeczeń Sądu Najwyższego, analiza sprzecznego orzecznictwa NSA w zakresie obowiązku podatkowego co do świadczeń postawionych do dyspozycji, gdy nie można ustalić ilości przypadającej na pracownika, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dopuszczającego na niepobieranie podatku.
 • Odpowiedzialność za naruszenie ustawy przez – administratora, członków komisji socjalnej, związki zawodowe, przedstawiciela pracowników, w aspekcie dyscyplinarnym, karnym, finansowym i służbowym.
 • Porozumienie o wspólnym tworzeniu funduszu – sytuacje w jakich możliwe jest zawarcie porozumienia, zakres podmiotowy, procedura i zasady negocjacji, organy dystrybuujące środki socjalne, określenie sposobu podziału.
 • Zasady wypłacania świadczeń – dopuszczalność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, dopłat do różnicowania świadczeń, prawo poboru podatku z wynagrodzenia za zgodą/bez zgody, zasady udzielenia zgody jednorazowo/za każdym razem, możliwość poboru należnego podatku ze środków socjalnych, pobór podatku ze świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikowi.
 • Zajęcie komornicze – dopuszczalność czy zakaz dokonywania potrąceń ze świadczeń socjalnych, konsekwencje związane z naruszeniem nakazu, zakres i podmioty odpowiedzialne, charakter świadczeń podlegających zajęciu, wysokość dopuszczalnych potrąceń, istnienie limitów ustawowych, interpretacje ministerstwa pracy i ministerstwa sprawiedliwości.
 • Zasady obliczania – przeciętniej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy i omówienie problemów.
 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach ustawy w 2019 r.
 • Zwolnienie na zapomogi losowe/długotrwałą chorobę - omówienie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, czasookres długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarza ogólnego/specjalisty, zapomoga z tytułu śmierci, pożaru, kradzieży, poronienia, wypadku, kolizja ze zwolnieniem na emeryta oraz na pracownika, interpretacje Izb Skarbowych.
 • Zwolnienie na pracownika – zakres podmiotowy, rodzaj świadczeń zwolnionych (pieniężnych, rzeczowych, usług) bilety do kina, na basen, siłownię, karnety, bony, talony, paczki dla dzieci, sytuacja wieloetatowców - prawo żądania informacji o korzystaniu ze zwolnienia w innym zakładzie pracy, możliwość stosowania zwolnienia przy imprezach integracyjnych, wycieczkach, interpretacje Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych.
 • Zwolnienie związkowe – możliwość nałożenia się zwolnienia na zwolnienie na pracownika, rozwiązanie problemu, rodzaj świadczeń jakie mogą być przyznawane przez organizację związkową, obowiązki wystawienia PIT.
 • Zwolnienie na emeryta -  rodzaj świadczeń wchodzących w zwolnienie, analiza dwóch źródeł zwolnienia, problem emerytów przejętych z innego zakładu pracy – czy podlegają zwolnieniu, problem osób na świadczeniu przedemerytalnym.
 • Zwolnienie na obozy/kolonie – charakter wypoczynku podlegający zwolnieniu – obozy, półkolonie i inne, określenie podmiotów mogących organizować taki wypoczynek – problem kurii kościelnej, zielonych szkół, obowiązki dokumentacyjne – faktury rachunki, oryginały/kopie, gdy chcą z tego korzystać na dzieci rodzice zatrudnieni w różnych zakładach.
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
 • Zagadnienia związane z problemem ochrony danych osobowych i RODO w ZFŚS - prawo żądania oświadczeń (dokumentów, PIT) o średnim dochodzie na członka rodziny, rozdzielność majątkowa, odmowa złożenia dokumentów lub oświadczenia - a prawo pozbawienia korzystania z funduszu, przetwarzanie danych wrażliwych przez Komisję Socjalną lub przedstawiciela pracowników i inne.
 • Prawo żądania informacji przez związki zawodowe – określenie zakresu informacji związanych z wykorzystaniem środków socjalnych, jakich należy udzielić organizacji związkowej, tak aby wykonać obowiązek ustawowy nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Orzecznictwo SN, NSA, interpretacje MPIPS, MF, protokoły pokontrolne ZUS - najnowsze stanowiska wskazanych organów państwa w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych, 
 • Praktyczne wzory – Regulaminu ZFŚS, umów pożyczki z ZFŚS, oświadczeń o dochodach, tabele przyznawania świadczeń, wniosków o świadczenia, działania komisji socjalnej, upoważnień i ewidencji w związku z ustawą o ochronie oraz RODO i wiele innych.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-16