Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Praktyczny wymiar zmian w dokumentacji pracowniczej
- warsztaty dla dociekliwych
 | 
10 grudnia 2019

Adresaci:

Osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację pracowniczą, w szczególności pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, na których uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w poznawaniu zawiłych zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach. Każde istotne zagadnienie zostanie na szkoleniu podsumowane krótkim kazusem, celem pełniejszego zrozumienia omawianej tematyki. Elementem materiałów będzie lista kontrolna, w ramach której każdy z uczestników będzie mógł zweryfikować, czy prawidłowo prowadzi dokumentację tj. zgodnie z przepisami obowiązującymi  w 2019 r. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę m.in. w zakresie skrócenia okresu przechowywania akt osobowych, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika, warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie nieprzestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej, oraz zasady kontroli tych zagadnień, a także najczęściej popełniane uchybienia. Prowadzący zarekomenduje właściwe rozwiązania zgłaszanych przez uczestników warsztatów problemów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Dokumentacja pracownicza, Kadry
Data szkolenia: 10 grudnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Cena szkolenia multimedialnego (przy zakupie szkolenia otwartego): 100.00 zł netto (123,00 zł brutto)cena obejmuje 23% VAT
100.00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 01.01.2019 r.:

 1. Nowe pojęcie dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy oraz jej elementy wyszczególnione w nowych przepisach wykonawczych.
 2. Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym m.in. list płac oraz wniosków urlopowych.
 3. Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – zakres podmiotowy, właściwe obliczanie 10-letniego okresu.
 4. Obowiązek kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem – zakres podmiotowy, techniczna realizacja tego obowiązku, studium przypadków.
 5. Informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy – wzór, miejsce przechowywania, konieczność ponownego wydania informacji w przypadku kolejnego świadectwa pracy w okresie przechowywania.
 6. Praktyczna realizacja przymiotów dotyczących dokumentacji pracowniczej m.in. poufności, integralności, kompletności oraz dostępności.
 7. Procedura wydawania pracownikowi dokumentacji pracowniczej po okresie przechowywania – podmioty uprawnione do odbioru, protokół przekazania, forma przekazania dokumentacji w zależności od postaci jej prowadzenia i przechowywania.
 8. Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę – okres, właściwa forma realizacji tego obowiązku.
 9. Nowe uprawnienie pracownika przewidziane w Kodeksie pracy - wydawanie pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej – podmioty uprawnione, miejsce przechowywania wniosków, termin i formy realizacji tego obowiązku.
 10. Modyfikacja katalogu wykroczeń związanych z dokumentacją pracowniczą – za co inspektor pracy może nałożyć grzywnę, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej a możliwość ukarania.

II. Prowadzenie akt osobowych pracowników na nowych zasadach:

 1. Analiza katalogu dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych po zmianach z podziałem na części  A,B,C,D – checklista.
 2. Oryginały, odpisy lub kopie dokumentów przechowywanych w aktach osobowych z obowiązkiem potwierdzania za zgodność z przedłożonym dokumentem.
 3. Zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3 – przykładowe podkategorie i dokumenty w nich umieszczane.
 4. Miejsce przechowywania dokumentów niewymienionych explicite w rozporządzeniu  w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Nowa część D akt osobowych – zasady umieszczania oraz usuwania dokumentacji przechowywanej w tej części.
 6. Dokumenty stanowiące potwierdzenie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika, które należy przechowywać odpowiednio w części A lub B akt osobowych.
 7. Wykaz nowych dokumentów, których dotychczasowe przepisy nie przewidywały obowiązku przechowywania w aktach osobowych.
 8. Dokumenty, które zostały usunięte z katalogu części A,B,C akt osobowych po 01.01.2019 r.
 9. Dopuszczalność przechowywania w poszczególnych częściach kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika po 01.01.2019 r.
 10. Dopuszczalność przechowywania w aktach osobowych pracownika dokumentów, które nie są wymienione w nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej.

III. Dokumentacja związana z czasem pracy:

 1. Nowe pojęcie dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – wykaz dokumentów, które wchodzą w jego zakres.
 2. Okres przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy, w tym ewidencji czasu pracy po zmianach od 01.01.2019 r.
 3. Forma a postać dokumentów związanych z czasem pracy – wykaz dokumentów, w stosunku do których przepisy przewidują formę pisemną, np. wniosek o wyjście prywatne.
 4. Ewidencja czasu pracy po zmianach – okres na który jest tworzona, kategorie pracowników, w stosunku do których dopuszczalne jest prowadzenie tzw. skróconej ewidencji czasu pracy.
 5. Praktyczna forma realizacji obowiązku ujmowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy m.in. godziny pracy zgodne z rozkładem czasu pracy, ujmowanie godzin pracy na liście obecności pracowników.
 6. Rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy w ewidencji czasu pracy po 01.01.2019 r.
 7. Dokumentacja związana ze świadczeniem przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych.
 8. Harmonogramy czasu pracy – zasady tworzenia i przekazywania pracownikom, okres przechowywania po 01.01.2019 r.
 9. Właściwe ujmowanie w ewidencji czasu pracy dni wolnych z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.
 10. Nierzetelne lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy a możliwość nałożenia na osobę odpowiedzialną karę grzywny.

IV. Stanowiska MRPiPS oraz PIP dotyczące dokumentacji pracowniczej:

 1. Stanowisko MRPiPS z 18.02.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – jak należy rozumieć „oddzielne” prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
 2. Stanowisko MRPiPS z 07.02.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy z okresu sprzed nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji i powstałych od 01.01.2019 r.
 • Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i chorób zawodowych po zmianach od 01.01.2019 r.
 • Przechowywanie papierowych wniosków o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia prywatne w przypadku prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
 • Dopuszczalność upoważnienia osób z zewnętrznych firm do podpisywania dokumentów zeskanowanych do formatu PDF podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną w imieniu pracodawcy.
 • Miejsce przechowywania dokumentów związanych z czasem pracy, ale niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zgoda lekarza medycyny pracy na pracę w godzinach nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego.
 1. Stanowisko MRPiPS z 01.02.2019 r. sprawie wysokości temperatury oraz poziomu wilgotności, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
 2. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 04.02.2019 r. w sprawie warunków, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
 3. Stanowiska MRPiPS z 07.12.2018 r. w sprawie sposobu liczenia okresu 50 lat przechowywania akt osobowych, obowiązku informowania pracowników wraz ze świadectwem pracy o 50-letnim okresie przechowywania akt osobowych, okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy po następujących po sobie umowach na przełomie 2018/19.
 4. Stanowisko MRPiPS z 11.01.2019 r. oraz 17.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
 5. Stanowisko MRPiPS z 7 lutego 2019 r. w sprawie możliwości prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej a części w postaci papierowej.

V. Stosowanie nowych przepisów do akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji wytworzonej w ramach stosunków pracy powstałych przed 01.01.2019 r.:

 1.  Okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy nawiązanego przed 01.01.2019 r., z podziałem na dokumentację wytworzoną przed 01.01.2019 r. oraz po 01.01.2019 r.
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w sytuacji, gdy z tym samym pracownikiem pracodawca po 01.01.2019 r. zawiera kolejną umowę o pracę, bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej – rekomendacja właściwego działania.
 3. Nowe przepisy, które mają zastosowanie do stosunków pracy nawiązanych przed 01.01.2019 r.
 4. Stosowanie nowych przepisów do akt osobowych prowadzonych w dniu 01.01.2019 r. – wydzielenie części D, umieszczenie dokumentów z nowego wykazu we właściwych częściach.
 5. Dotychczasowe karty ewidencji czasu pracy a nowy zakres informacji.
 6. 12-miesięczny okres na dostosowanie warunków przechowywania dokumentacji do nowych wymogów w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem „odpowiedniej” wilgotności oraz temperatury.
 7. Zakres kopii dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy prowadzonej na dotychczasowych zasadach.

VI. Elektroniczna postać prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 1. Wymagania dotyczące warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
 2. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej  - omówienie procedury ze szczególnym uwzględnieniem zawiadomienia pracowników oraz byłych pracowników.
 3. Dopuszczalność prowadzenia i przechowywania części dokumentacji pracowniczej np. ewidencji czasu pracy w postaci elektronicznej, a części np. wniosków urlopowych w postaci papierowej.
 4. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej.
 5. Dopuszczalność prowadzenia pomocniczej ewidencji czasu pracy w postaci elektronicznej po 01.01.2019 r.
 6. Przenoszenie danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 7. Metadane dokumentów elektronicznych i właściwy format plików elektronicznych.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-06