Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jak ma podlegać ubezpieczeniom w ZUS członek rady nadzorczej wykonujący umowę zlecenia?
16 kwietnia 2021
Funkcja członka rady nadzorczej zwykle nie jest dla ubezpieczonego jedynym tytułem do ubezpieczeń w ZUS. Czy w związku z tym posiadanie innego obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, jakim jest np. umowa zlecenia, będzie zwalniało członka rady nadzorczej z podlegania tym ubezpieczeniom z tytułu obowiązków w radzie nadzorczej?

Nie. Osoba będąca członkiem rady nadzorczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w ZUS, jeśli z tytułu pełnionej funkcji pobiera wynagrodzenie. Zgłoszenia dokonuje się z kodem 2241xx. Jednocześnie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym będzie podlegała wykonując umowę zlecenia, jeżeli z innych obowiązkowych tytułów do ubezpieczeń w skali miesiąca nie osiąga przychodu w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym. Innym tytułem nie może być jednak członkostwo w radzie nadzorczej.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą systemową”, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Dodatkowo w art. 9 ust. 6 powołanej ustawy regulującym rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ustawodawca jasno wskazuje, iż członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

W związku z powyższym pełnienie funkcji członka rady nadzorczej jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, bez względu na inne tytuły, którym podlega ubezpieczony. Należy również pamiętać, że jako członek rady nadzorczej osoba podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu. Na zasadach ogólnych należy zadeklarować także składkę na Fundusz Pracy. Nie podlega ona natomiast ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu. Roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej ogranicza się do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, wynikającemu z art. 19 ustawy systemowej (w 2021 r. -  157 770 zł).

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11