Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jaki środek ochrony prawnej przysługuje płatnikowi bądź ubezpieczonemu od decyzji, co do której ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewiduje dopuszczalności złożenia odwołania do sądu powszechnego?
9 kwietnia 2019
Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego”. Przepis ten stanowi podstawę kwestionowania decyzji wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze odwołania do sądu w określonym terminie i zgodnie z zasadami postępowania cywilnego.

Zasada ta nie ma jednak zastosowania do wszystkich decyzji wydawanych przez ZUS. Stanowi o tym art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zostały w nim wymienione rodzaje decyzji, od których odwołanie nie przysługuje. Są to:

  • decyzja przyznająca świadczenie w drodze wyjątku,
  • decyzja odmawiająca przyznania świadczenia,
  • decyzja w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • decyzja w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego.

W oparciu o art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od wskazanych powyżej decyzji przysługuje środek odwoławczy w postaci wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio określone w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 127-140) przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Od decyzji, co do których ustawa nie przewiduje dopuszczalności złożenia odwołania do sądu powszechnego, płatnikowi bądź ubezpieczonemu przysługuje szczególny środek ochrony prawnej, którym jest wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takim przypadku procedurą rządzą przepisy postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Postępowanie prowadzone jest w trybie administracyjnym. Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to 14 dni od dni doręczenia decyzji. Od ostatecznej decyzji Prezesa ZUS stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do WSA w terminie 30 dni. Od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego sprawę przysługuje skarga kasacyjna do NSA.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-06-25