Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jaki wpływ na obowiązki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ma przekazanie zleceniobiorcy dodatkowych świadczeń?
12 czerwca 2022
Nie ulega wątpliwości, że wypłacane zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak natomiast zakwalifikować sytuację, gdy zleceniodawca pokrywa koszty związane z realizacją zlecenia (np. koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdy lokalne, opłata rejestracyjna, koszty ubezpieczenia podróżnego itp.).

Przychody z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych na gruncie prawa podatkowego mieszczą się katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Zalicza się do nich każde otrzymane od zlecającego przysporzenie. Na tej podstawie uznać należy, iż wydatek poniesiony przez zleceniodawcę lub zamawiającego na opłacenie podroży oraz innych wydatków stanowi dla zleceniobiorcy przychód.

Warto jednak pamiętać, iż część sfinansowanych świadczeń może być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Trzeba pamiętać, że omawiane zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wydatków związanych wprost z podrożą służbową. Wobec tego inne wydatki ponoszone przez zleceniodawcę (np. koszty ubezpieczenia) stanowią dla zleceniobiorcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ich wartość powinna zostać doliczona do przychodu zleceniobiorcy (wykonawcy dzieła) - podstawy opodatkowania, a następnie od łącznej kwoty powinien zostać naliczony podatek dochodowy, który płatnik pobiera i odprowadza do organów skarbowych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01