Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jaki wpływ na wynagrodzenie ma wadliwe wykonanie produktów lub usług z winy pracownika?
20 kwietnia 2021
Zgodnie z podstawową zasadą art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę, która została wykonana. Regulacja ta związana jest z fundamentalną dla prawa zobowiązań umownych zasadą ekwiwalentności (równoważności) wzajemnych świadczeń stron umowy. Ponadto obowiązek wykonywania pracy w sposób sumienny i staranny przewiduje art. 100 § 1 kodeksu pracy. Z powyższymi unormowaniami pozostaje w związku art. 82 kodeksu pracy, który pozwala na zredukowanie należnego pracownikowi wynagrodzenia, jeżeli z jego winy praca nie była należycie świadczona.

Zgodnie z art. 82 § 1 kodeksu pracy, który reguluje skutki wadliwego wykonania produktów lub usług z winy pracownika, za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Z kolei art. 82 § 2 kodeksu pracy stanowi, iż jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.

Wadliwość produktu lub usługi to mniejsza od zakładanej użyteczność lub wartość w kontekście przeznaczenia produktu lub usługi.

Obniżenie czy pozbawienie pracownika wynagrodzenia możliwe jest tylko wtedy, gdy wadliwość wytworzonego produktu albo usługi wynika z zawinionego niewłaściwego wykonania pracy. Takie stanowisko znajduje poparcie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 2008 r., sygn. akt III APa 272/2006: „Pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 § 1 kodeksu pracy może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające uznać należy wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada, w której także pracował powód.”. Wina pracownika, która dotyczy niewykonania albo niewłaściwego wykonania obowiązków, może mieć charakter winy umyślnej albo nieumyślnej.

Między zawinionym oraz niewłaściwym wykonaniem pracy a wadliwością produktu czy usługi musi istnieć adekwatny związek przyczynowy.

Obniżenie albo pozbawienie pracownika wynagrodzenia w związku z wadliwością wytworu pracy nie jest uzależnione od poniesienia przez pracodawcę z tego tytułu szkody.

Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za czas usuwania wady, bez względu na to, czy odbywało się to w normalnym czasie pracy, czy w godzinach nadliczbowych. Za wytworzenie produktu lub usługi otrzymuje wtedy wynagrodzenie stosownie do ostatecznej oceny jakości wytworu.

Niezależnie od powyższego trzeba też pamiętać o instrumentach prawnych przewidzianych w art. 114 - 127 kodeksu pracy, które pozwalają na pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11