Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik, aby potwierdzić zasadność korzystania z urlopu okolicznościowego?
19 listopada 2021
Urlop okolicznościowy stanowi specyficzny rodzaj zwolnienia od wykonywania pracy. Przysługuje on w związku z zaistnieniem szczególnych sytuacji życiowych, jak na przykład ślubu pracownika lub jego dziecka, urodzenia się dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od zdarzenia uzasadniającego jego udzielenie. Wynosi on dwa dni w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Jeden dzień urlopu okolicznościowego przysługuje natomiast w przypadku ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką (§ 15 rozporządzenia).

Warto pamiętać, że urlop okolicznościowy nie musi zostać udzielony w dniu, w którym miało miejsce zdarzenie stanowiące jego podstawę. Może to nastąpić w innym czasie, ale czas ten powinien być powiązany ze zdarzeniem, w związku z którym urlop jest udzielany. Jeżeli wskazywany przez pracownika we wniosku termin urlopu okolicznościowego nie pozostaje w bezpośredniej korelacji z wydarzeniem uzasadniającym jego udzielenie, pracodawca może nie wyrazić na niego zgody. Jednak co do zasady, jeśli wniosek jest uzasadniony, mocą § 15 rozporządzenia ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenie urlopu okolicznościowego na wniosek pracownika.

Urlop okolicznościowy udzielany jest na wniosek pracownika. Ustawodawca nie określił formy i treści przedmiotowego wniosku. Warunki formalne, jakim powinien on odpowiadać powinny zostać dookreślone przez przepisy wewnątrzzakładowe.

Pracodawca może żądać od pracownika przedstawienia dokumentów potwierdzających zdarzenia uzasadniające udzielenie urlopu okolicznościowego. Jednak żaden przepis prawa nie określa, o jakie dokumenty chodzi. Niewątpliwie powinny one poświadczać zaistnienie zdarzenia stanowiącego podstawę skorzystania przez pracownika z urlopu okolicznościowego. Zatem mogą być to wszelkiego rodzaju dokumenty, wydane przez właściwe organy administracyjne, z których wynika, iż miało miejsce zdarzenie, które upoważnia pracownika do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego. Takimi dokumentami są w szczególności:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu zgonu.
W praktyce dokumenty potwierdzające wystąpienie określonego zdarzenia wydawane są dopiero po jego nastąpieniu. Dlatego też pracownik, składając wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego, powinien zobowiązać się do tego, iż przedłoży stosowny dokument niezwłocznie po jego uzyskaniu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20