Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jakie dokumenty są niezbędne dla uzyskania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia na wychowanie dziecka?
31 maja 2022
Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlopu określa art. 183 § 1 kodeksu pracy.

Ustawodawca uzależnił urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego od ilości dzieci przyjętych na wychowanie oraz od wieku tych dzieci. Co do zasady o taki urlop można wystąpić nie później niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie później niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński. Podstawę takiego stanu rzeczy stanowi art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jego treścią zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  1. urodziła dziecko,
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia i wystąpiła do sądu w sprawie jego przysposobienia,
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

Do właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dostarczyć dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie omawianego rodzaju urlopu i zasiłku z tego tytułu. Jeśli ubezpieczony ubiega się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpił do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie niezbędne będzie:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub kopię takiego zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu,
  • decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Jeśli natomiast podstawą wnioskowania o zasiłek jest przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej to do ZUS należy przekazać:

  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS,
  • decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01