Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jakie działania w zakresie podatkowym musi podjąć pracodawca, który dokonał błędnego rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pracownika?
10 listopada 2018
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ma istotne znaczenie przy ustalaniu kwoty podatku dochodowego od wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracowników. Ewentualne błędy przy ustalaniu składek mają wpływ na wysokość podatku. Stwierdzenie tych błędów rodzi konieczność podjęcia przez pracodawcę określonych działań.

Pracodawca, który w sposób nieprawidłowy rozliczył składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obowiązany jest do dokonania korekty dokumentów rozliczeniowych w ZUS. Nie ma natomiast obowiązku dokonywania korekty dokumentów podatkowych. Deklaracje PIT-4R i PIT-11 odzwierciedlają bowiem stan faktyczny istniejący w momencie ich składania, tj. wysokość pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a nie wysokość składek należnych. Nie zawierały one zatem błędu. Dokonana przez pracodawcę korekta wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne winna zostać uwzględniona dopiero w deklaracjach podatkowych za rok, w którym korekta została dokonana (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2011 r., nr IPTPB2/415-203/11-2/MP).

W przypadku gdy w wyniku błędów przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powstaje nadpłata składek, wartość nadpłaty winna zostać zwrócona pracownikowi. ZUS dokonuje zwrotu za pośrednictwem pracodawcy, czyli płatnika składek.

Zwrot nadpłaconych składek stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, pracodawca kwotę zwrotu dolicza do przychodów ze stosunku pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu, w którym zwrot nastąpił, i od tej kwoty pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Wartość zwracanych środków uwzględniana jest również w deklaracji PIT-11 za rok, w którym zwrot został dokonany. Jak wyjaśnił bowiem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w piśmie z dnia 16 marca 2004 r., nr US-24/2170/415/4/2004: „Kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe sfinansowana przez pracownika, zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek), stanowi de facto przychód ze stosunku pracy. Stąd też kwotę zwróconych składek - bez względu na to, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach podatkowych czy w bieżącym roku - pracodawca dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do postanowień art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw prawnych do korekty PIT-11 sporządzonego przez pracodawcę. Natomiast w PIT-11 sporządzonym za rok, w którym dokonano zwrotu nadpłaconych składek, pracodawca wykazuje całość pobranych z dochodu pracownika składek, a kwotę zwróconych składek wykazuje łącznie z innymi przychodami pracownika”.

Do pokrycia niedopłaty składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne obowiązany jest pracodawca. Dotyczy to również części składek finansowanych przez pracownika.

Wartość sfinansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód ze stosunku pracy uznaje bowiem również świadczenia pieniężne ponoszone przez pracodawcę za pracownika. 

Rzeczone świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Tym samym pracodawca powinien wartość sfinansowanych przez siebie składek doliczyć do przychodów ze stosunku pracy za miesiąc, w którym miało miejsce sfinansowanie. Należy je również uwzględnić w deklaracji PIT-11 za rok, w którym pracodawca pokrył niedopłatę (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2010 r., nr IBPBII/1/415-814/09/HK).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20