Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jakie konsekwencje dla płatnika niesie za sobą nieterminowe opłacanie przez niego składek ZUS?
19 listopada 2021
Obecnie płatnik opłaca wszystkie składki jednym przelewem na indywidualne konto. Wpłaty są w pierwszej kolejności zaliczane na poczet ewentualnych zaległości, a dopiero następnie na bieżące składki.

Co do zasady składki powinny być opłacane do 10 dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie i do 15 dnia następnego miesiąca przez pozostałych płatników. Do 5 dnia następnego miesiąca składki opłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Płatnik składek jest zobowiązany do terminowego opłacania składek do ZUS.

Jeżeli płatnik dokona zapłaty składek do ZUS po upływie obowiązującego go terminu płatności, to jest zobowiązany do uiszczenia odsetek za zwłokę. Powinien to uczynić samodzielnie, bez wezwania przez organ. Odsetki wylicza się zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej.

18 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1a, zgodnie z którym „Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 1b-1f.” Na tej podstawie obecnie nie nalicza się odsetek, o ile ich wysokość przed zaokrągleniem nie przekracza 28 złotych. Od początku 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3010 zł brutto, a w konsekwencji wzrośnie również limit odsetek, które nie będą podlegały uiszczeniu do kwoty 30,10 zł. Kolejne przepisy (ust. 1b-1f) wskazują na pozostałe szczegółowe przypadki, kiedy również nie powstaje obowiązek naliczania odsetek.

Do końca 2021 roku, w przypadku nieterminowego opłacenia składki na ubezpieczenie chorobowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, następuje automatyczne wyłączenie przedsiębiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W takim przypadku ubezpieczenie ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który płatnik opóźnił się w opłacie należnej składki. Ta sama zasada ma zastosowanie również w przypadku uiszczenia składki na ubezpieczenie chorobowe za osobę współpracującą. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przywrócenia terminu uiszczenia składki. Jest to instytucja wyjątkowa, która może mieć zastosowanie wyłącznie na wniosek płatnika.

Natomiast od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie zmiana w tym zakresie. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym brzmieniem przepisów osoby opłacające dobrowolnie składki na ubezpieczenie chorobowe będą mogły korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego nawet wtedy, gdy nie będą regulowały składek w terminie.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20