Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jednorazowe odszkodowanie przyznawane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej
10 kwietnia 2018
Jednorazowe odszkodowanie jest jednym z rodzajów świadczeń, jakie przysługują ubezpieczonym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej. O takie odszkodowanie mogą ubiegać się także członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Jakie są zasady jego przyznawania?
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu należy rozumieć takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się już po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Odszkodowanie takie przyznaje się w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje także członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a także członkom rodziny rencisty zmarłego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Uprawnionymi członkami rodziny są: małżonek (chyba że orzeczono separację), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz  przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej, a także rodzice osoby przysposabiającej, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nimi wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Jeżeli do odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, przysługuje ono w wysokości:

  • osiemnastokrotnego (18) przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko,
  • dziewięciokrotnego (9) przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

W przypadku gdy do odszkodowania uprawnieni są jednocześnie:

  • małżonek i jedno lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości osiemnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia zwiększonej o 3-5-krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko (ustaloną kwotę dzieli się między uprawnionych w równych częściach);
  • dwoje lub więcej dzieci – odszkodowanie przysługuje w wysokości osiemnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenia na drugie i każde następne dziecko (ustaloną kwotę dzieli się między uprawnionych w równych częściach);
  • małżonek lub dzieci i inni członkowie rodziny - każdemu z nich (innych członków rodziny) odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi i dzieciom;
  • inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości dziewięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na drugiego i każdego następnego uprawnionego (ustaloną kwotę dzieli się między uprawnionych w równych częściach).

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego lub rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej, pomniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu ubezpieczonemu lub renciście.

Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydawanej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Przyznane odszkodowanie ZUS wypłaca w terminie 30 dni od wydania decyzji.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20