Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Regulamin programu lojalnościowego "Wiedza procentuje"

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie Programu "Wiedza procentuje", zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Wykonawca” –„Wykonawca” – Leszek Górski i Michał Fiedorowicz, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki jawnej pod firmą IQ3 Górski, Fiedorowicz sp.j., Łódź (93-119), ul. Nieszawska 20/26, numer NIP 7282867818, REGON: 523641317 ,
 2. „Portal” – serwis „Strefa Klienta” przeznaczony dla Klientów Wykonawcy dostępny pod adresem https://strefaklienta.pckp.pl,
 3.  „Użytkownik” – podmiot, który zarejestrował się w Programie, a także podmiot, który chce się zarejestrować w Programie, niezależnie od organizacyjnej formy prawnej, przy czym Użytkownikiem nie może być konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 4. „Umowa” – oznacza umowę o przystąpienie do Programu i założenie Konta, która została zawarta pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu,
 5. „Program” – program lojalnościowy o nazwie „Wiedza procentuje”,
 6. „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Portalu zgodnie z Regulaminem,
 7. „Karta” – karta w postaci elektronicznej, potwierdzająca członkostwo w Programie,
 8. „Szkolenia” – szkolenia organizowane przez Wykonawcę, na udział w których Użytkownik może zgłosić siebie lub swoich pracowników/współpracowników.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu im rejestracji w Programie i założeniu Konta w Portalu.
 2. Po zarejestrowaniu się w Programie, otrzymaniu Karty i aktywowaniu Karty przez Wykonawcę, Użytkownik otrzymuje rabaty w wysokości określonej w dalszych postanowieniach Regulaminu.

§ 3

 1. Do korzystania z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania z Portalu, jak również podczas komunikacji z Wykonawcą, Użytkownik nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

III. Przystąpienie do Programu.

§ 4

 1. Osoba, która chce przystąpić do programu powinna wypełnić formularz rejestracji zamieszczony na stronie www: https://www.pckp.pl/zamow-karte-klienta,108, lub pojawiający się po kliknięciu zakładki „Zamów Kartę” (w formularzu zapisu na szkolenie),  podając wszystkie zawarte w nim dane.  Formularz stanowi ofertę Wykonawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy.
 2. Po wypełnieniu powyższego formularza, złożenia oświadczeń o akceptacji Regulaminu Programu należy kliknąć przycisk „Wyślij”, co spowoduje przesłanie formularza do Wykonawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wykonawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wykonawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia Umowy.
 3. W formularzu rejestracyjnym zabronione jest podawanie bezprawnych treści, a zwłaszcza danych innej osoby niż Użytkownik.
 4. Wykonawca po zawarciu Umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, wysyła do Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy i założenia Konta.
 5. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych po wysłaniu formularza przez Użytkownika, e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika, poinformuje Użytkownika o aktywacji Karty Użytkownika. Karta jest aktywowana z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Użytkownika, w taki sposób, że Użytkownik miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila.
 6. Z chwilą aktywowania Karty rozpoczyna się świadczenie usługi na podstawie Umowy.
 7. W wiadomości, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca prześle indywidualny numer Karty oraz dane do logowania do Konta.

§ 5

Świadczenie usługi o założenie Konta rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy.

§ 6

Użytkownik może posiadać wyłącznie jedną Kartę, niezależnie od liczby pracowników zatrudnionych u danego Użytkownika.

IV. Usługi w ramach Programu.

§ 7

 1. Użytkownikowi przysługują rabaty w wysokości:
  1. na pierwsze 15 szkoleń organizowanych przez Wykonawcę – w wysokości 5 %,
  2. na 16-te i każde kolejne szkolenie organizowane przez Wykonawcę – w wysokości 10 %.
 2. Każde zgłoszenie jednego pracownika na Szkolenie przez Użytkownika oznacza jedno szkolenie, liczone jako podstawa do udzielenia rabatu w określonej wysokości, zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej. Przy czym, za pracownika uważa się również samych Użytkowników, osoby wchodzące w skład organów Użytkowników oraz osoby świadczące na rzecz Użytkowników usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Rabaty liczone są od ceny ze standardowej oferty Wykonawcy.

§ 8

Rabaty będą naliczone po wprowadzeniu przez Użytkownika numeru Karty lub zarezerwowaniu szkolenia przez Portal.

V. Konto.

§ 9

 1. Usługa założenia Konta jest bezpłatna.
 2. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień na uczestnictwo w Szkoleniach, podglądu historii Konta.

§ 10

 1. Zawieranie umów na uczestnictwo w Szkoleniach odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Przy czym, rabaty, o których mowa w § 7 ust. 1 naliczane będą tylko wtedy, gdy Użytkownik poda dane swojej Karty oraz NIP przy składaniu zamówienia na Szkolenie.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto lub za pośrednictwem strony www.pckp.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

 1. W celu zawarcia umowy na udział w danym Szkoleniu, Użytkownik powinien wybrać w Portalu dane Szkolenie i kliknąć ikonę „Sprawdź szczegóły”.
 2. Po zapoznaniu się z opisem wybranego Szkolenia, Użytkownik w celu zawarcia umowy na udział w danym Szkoleniu, powinien kliknąć ikonę „Zgłoś się na szkolenie”.
 3. Następnie, Użytkownik powinien wybrać opcję „Chcę skorzystać z mojej karty Klienta, jej nr to” i uzupełnić odpowiedni formularz, podając numer swojej Karty oraz dane do logowania do Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Następnie, należy wypełnić formularz poprzez wskazanie osób uczestniczących w danym Szkoleniu. Na każde Szkolenie Użytkownik może zgłosić więcej niż 1 osobę.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić,  poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 6. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Wykonawcę, co powoduje związanie Użytkownika ofertą zawarcia umowy o udział w Szkoleniu. Wykonawca prześle także do Użytkownika mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz o przyjęciu złożonej przez niego oferty. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Użytkownika, w taki sposób, że Użytkownik miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy na udział w Szkoleniu pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą.
 7. Jeżeli, w późniejszym czasie okaże się, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Użytkownika, wówczas poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny poinformuje Użytkownika o odmowie przyjęcia oferty i przyczynach takiego kroku.

§ 12

 1. W celu umożliwienia uczestniczenia w Szkoleniu osobom zgłoszonym przez Użytkownika, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego dotyczącego danego Szkolenia oraz jego opłacenie. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w zakładce z opisem danego Szkolenia.
 2. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 3. Użytkownik może zrezygnować z zawartej umowy o udział w Szkoleniu poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia, jednak nie później niż na 3 dni robocze przez rozpoczęciem Szkolenia.  Jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie o rezygnacji w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, wówczas Użytkownik otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia po tym terminie, jednak nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia, Użytkownik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% wartości Szkolenia.

VI. Dane osobowe

§ 13

 1. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika lub osób fizycznych reprezentujących Użytkownika oraz jego pracowników i współpracowników, których dane zostały podane jako dane kontaktowe w celu wykonywania Umowy. Użytkownik oświadcza, że spełnił przesłanki legalizacyjne udostepnienia danych osobowych Wykonawcy.
 2. Wykonawca jest również administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników Użytkownika, zgłaszanych na szkolenia. Użytkownik oświadcza, że spełnił przesłanki legalizacyjne udostepnienia danych osobowych Wykonawcy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w zakresie wykonania Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości prawidłowego wykonania Umowy oraz brakiem możliwości uczestniczenia przez pracowników i współpracowników Użytkownika w szkoleniach.
 4. Osoby, których dane osobowe Użytkownik podał, mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 5. Wykonawca przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem Umowy, świadczenia usługi na podstawie Umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, przeprowadzeniem szkoleń, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy, wskazanego w ust. 6.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Wykonawcy polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową oraz poszczególnymi szkoleniami, dochodzenia roszczeń oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą: trenerzy przeprowadzający szkolenia w imieniu Wykonawcy, Koordynatorzy wspierający organizację szkolenia w imieniu Wykonawcy, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie www oraz podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Wykonawcy. 
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania Umowy oraz szkoleń, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Umowy oraz szkoleń oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej Umowy oraz szkoleń, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Wykonawcę działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 10. Osobom, których dane są przetwarzane przez Użytkownika przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Wykonawca przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – osoby te mogą zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – osoby te mogą zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
 11. Użytkownik zobowiązuje się w imieniu Wykonawcy przekazać ww. informacje jako obowiązki informacyjne wymagane przepisami RODO, osobom, których dane udostępnia Wykonawcy, w myśl ust. 1 i ust. 2.

VII. Czas trwania umowy.

§ 14

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 15

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć osobiście w siedzibie Wykonawcy, przesłać na adres Wykonawcy pocztą lub złożyć mailem na adres: [email protected] lub [email protected].
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Użytkownik może zamawiać szkolenia z wykorzystaniem dostępnych w ramach Programu rabatów, o których mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, do momentu upływu okresu wypowiedzenia, niezależnie od tego, kiedy dane szkolenie będzie się odbywało.

§ 16

 1. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu.
 2. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika.

VIII. Reklamacje.

§ 17

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] , pocztą bezpośrednio na adres Wykonawcy lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
 3. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 18

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 19

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 i obowiązuje tylko w stosunku do tych Użytkowników, którzy wypełnili formularz rejestracyjny po wejściu w życie Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie: https://www.pckp.pl/karta-klienta-regulamin
 3. W przypadku Użytkowników zapisanych do Programu przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dostępny pod adresem: https://www.pckp.pl/karta-klienta-regulamin-hist

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28