Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

 | Wersja do druku  Wersja do druku
Regulamin programu lojalnościowego "Wiedza procentuje"

I. Definicje

1. PCKP - Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe (właścicielem Marki, Karty i Systemu jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nieszawskiej 20/26).
2. System (Program) – oprogramowanie dostępne w serwisie internetowym PCKP (www.pckp.pl), które umożliwia zalogowanie się do indywidualnego konta Klienta.
3. Karta - Karta Klienta z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do jej wykorzystania oraz indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Klient, korzystając z Karty może zalogować się do Systemu.
4. Klient - pełnoletnia osoba, korzystająca z usług PCKP, która otrzymała Kartę od Koordynatora lub zamówiła ją z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w serwisie internetowym www.pckp.pl.
5. Koordynator – upoważniony współpracownik PCKP.
6. Logowanie – skorzystanie z Systemu przeznaczonego dla Klientów PCKP umieszczonego w serwisie internetowym www.pckp.pl poprzez podanie odpowiedniego loginu (NIP firmy) oraz numeru identyfikacyjnego Karty.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Karty i Systemu przeznaczonego dla Klientów PCKP. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Systemie, które Klient akceptuje poprzez aktywne wykorzystanie Karty (pierwsze skuteczne zalogowanie do Systemu).
2. Program lojalnościowy prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez upoważnionych współpracowników PCKP.
3. Naruszenie warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe wykorzystanie Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu udziału w Systemie.
4. PCKP nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem Karty.

III. Warunki przystąpienia do Programu

1. Uczestnikiem Programu może być każdy obecny lub przyszły Klient PCKP, który otrzyma Kartę od Koordynatora lub zamówi ją z wykorzystaniem serwisu www.pckp.pl oraz zaakceptuje warunki korzystania z niej poprzez aktywne wykorzystanie Karty (pierwsze skuteczne zalogowanie do Systemu).
2. Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych na podstawie realizowanych na jego rzecz usług, produktów lub zapytań, zawartych w indywidualnych Zamówieniach, Umowach z Klientem lub korespondencji elektronicznej oraz tradycyjnej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Potwierdzeniem zgody jest aktywne wykorzystanie Karty (pierwsze skuteczne zalogowanie do Systemu).

IV. Zasady Systemu

1. Klient otrzymuje imienną opatrzoną indywidualnym numerem Kartę od Koordynatora lub przesyłką pocztową jeśli zamówił ją samodzielnie, korzystając z serwisu internetowego www.pckp.pl. Karta jest własnością PCKP, może się nią posługiwać każdy Klient. Poprzez aktywne wykorzystanie Karty (pierwsze skuteczne zalogowanie do Systemu) Klient przystępuje do Programu.
2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
3. Dzięki Karcie Uczestnik może zalogować się do Systemu dla Klientów PCKP. Numer na karcie stanowi indywidualne hasło do Systemu.
4. W przypadku powzięcia przez Koordynatora lub Administratora wątpliwości co do prawidłowości korzystania z Karty lub trzykrotnego błędnego logowania, konto zostanie zablokowane. W takim przypadku należy skontaktować się z PCKP dzwoniąc na numer telefonu 42 235 30 83 lub pisząc na adres e-mail karty@pckp.pl i przedstawić prośbę o przydzielenie nowego hasła do Systemu.
5. System jest to zestaw stron z oprogramowaniem w ramach serwisu www.pckp.pl, które udostępniają na indywidualnych kontach informacje dotyczące historii zamówień, dane teleadresowe firmy oraz o osobach kontaktowych zgromadzone przez PCKP. System pozwala także na składanie zamówień z wykorzystaniem indywidualnego rabatu uzależnionego od wolumenu zamówień Klienta. Ze względów bezpieczeństwa wszelka komunikacja realizowana jest na protokole szyfrowanym potwierdzonym odpowiednim certyfikatem.

V. Utrata, zastrzeżenie, wymiana Karty

1. Wszystkie Karty wydawane Klientom opatrzone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym i są rejestrowane w Systemie PCKP.
2. Karty wydawane są na czas nieokreślony.
3. Okres ważności Karty pokrywa się z okresem dostępu Klienta do Systemu.
4. Ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem Karty i związane z tym ryzyko dostępu do indywidualnych danych teleadresowych oraz informacji o zakupionych szkoleniach obciążają Klienta, który zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PCKP o tym zdarzeniu, telefonując pod numer: 42 235 30 83 lub pisząc na adres e-mail karty@pckp.pl.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydanej wcześniej Karty możliwe jest wydanie nowej Karty, do której przypisane zostaną dane z indywidualnego konta Klienta.
6. Klient, zastrzegając Kartę, uruchamia procedurę zablokowania dostępu do Systemu. Do chwili skutecznego zastrzeżenia Karty, PCKP nie odpowiada za ewentualne realizowanie dostępu do Systemu z użyciem Karty. Klient może zastrzec Kartę, telefonując pod numer: 42 235 30 83 lub pisząc na adres e-mail karty@pckp.pl.

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. PCKP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
2. System działa przez czas nieokreślony. PCKP zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04