Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Katalog podmiotów objętych ubezpieczeniem wypadkowym
21 grudnia 2021
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ustawodawca przewidział jednak wyłączenia z ubezpieczenia wypadkowego niektórych podmiotów obowiązkowo objętych wskazanymi ubezpieczeniami (art. 12 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Podmioty objęte obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określa art. 6 i 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są to:

 • pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, z zastrzeżeniem ust. 4;
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;
 • 5a) osoby współpracujące z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art.18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.”);
 • posłowie i senatorowie pobierający uposażenie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego;
 • osoby pobierające stypendium sportowe;
 • 7a) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
 • 7b) doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie;
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy;
 • 9a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • 9b) osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
 • duchowni;
 • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką;
 • osoby odbywające służbę zastępczą;
 • 19) osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • 20) osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;
 • 21) osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
 • 22) członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji;
 • 23) małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 (pojęcie pracownika) i art. 9 (zbieg obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych), osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

 1. osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 36aa (zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem) ust. 1;
 2. osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 (pojęcie pracownika) ust. 6, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia;
 3. zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania;
 4. osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 (pojęcie pracownika) ust. 11, przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1-3 lub art. 18 (wyłączenie z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym) ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i które zaprzestały tej współpracy;
 5. osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Z przytoczonego powyżej katalogu wyłączone zostały grupy podmiotów, które nie są objęte ubezpieczeniem wypadkowym. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniu temu nie podlegają:

 • bezrobotni, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi, którzy pełnią czynną służbę, oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osoby na urlopach wychowawczych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby, które pobierają: świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
 • osoby, które pobierają świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji,
 • osoby, które są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem,
 • osoby, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że ubezpieczony nie może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia wypadkowego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20