Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży?
16 stycznia 2020
Kodeks pracy roztacza nad kobietami w ciąży szczególną ochronę. Zgodnie z art. 177 ust. 1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Przede wszystkim stosunek pracy z kobietą w ciąży może zostać rozwiązany, jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

W kontekście analizowanej materii warto zwrócić uwagę, że umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 kodeksu pracy). Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownicy w ciąży pracę, która będzie odpowiadać jej kwalifikacjom i stanowi ciąży. Jeżeli dotychczasowo wykonywana przez nią praca nie będzie dla niej właściwa ze względu na jej stan, to pracodawca powinien skierować ją do innej, odpowiedniej pracy. Jeśli natomiast nie jest to możliwe, to pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia.

Niezależnie od wyjątku przytoczonego powyżej, rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może również nastąpić w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 177 § 4 kodeksu pracy).

Wszystkie opisane wyżej reguły mają także zastosowanie do pracownika - ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Oczywiście nie ma przeszkód, aby w okresie ciąży pracownica sama wypowiedziała umowę o pracę bądź aby ta rozwiązana została za porozumiem stron. Podobnie rzecz się ma w sytuacji, gdy pracownica złoży wypowiedzenie, a następnie dowie się o ciąży w okresie wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 1993 r., sygn. akt I PZP 72/92).

Szczególna ochrona nie działa również w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy (art. 632 kodeksu pracy) i tymczasowego aresztowania (art. 66 kodeksu pracy).Tym samym umowa, która wygaśnie wskutek którejkolwiek z tych okoliczności, nie będzie musiała być przedłużona.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22