Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy pracownik może nie wykonać polecenia pracodawcy w zakresie odwołania go z urlopu?
8 października 2019
Co do zasady pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w takim wymiarze, w jakim mu przysługuje na podstawie właściwych przepisów kodeksu pracy, w oparciu o sporządzony plan urlopu.

W wyroku z 16 grudnia 2008 roku, sygn. akt I PK 88/08, Sąd Najwyższy  wskazał, że realizacja prawa pracownika do wypoczynku jest korygowana potrzebami pracodawcy i koniecznością obecności pracownika w zakładzie pracy. Na tej podstawie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Odwołanie takie może nastąpić w sytuacji, gdy obecności pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167 § 1 kodeksu pracy). Zatem musi być to uzasadnione zdarzeniami nagłymi, zaskakującymi.

Pracodawca, który chce odwołać pracownika z urlopu, zasadniczo ogranicza jego konstytucyjne prawo do wypoczynku. Dlatego też jeszcze przed podjęciem takiej decyzji pracodawca powinien ustalić, czy wystąpiły łącznie dwie przesłanki:

  1. czy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu,
  2. czy powrót pracownika do pracy jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego toku procesu pracy, na przykład pracownik przebywający na urlopie posiada szczególne kwalifikacje niezbędne do usunięcia awarii.

O odwołaniu z urlopu wypoczynkowego pracodawca zawiadamia bezpośrednio pracownika oraz wskazuje termin powrotu. Należy jednak pamiętać, że pracodawca powinien zawiadomić pracownika o odwołaniu z urlopu z takim wyprzedzeniem, aby możliwe było jego stawienie się w pracy w wyznaczonym terminie, biorąc pod uwagę miejsce spędzania przez niego urlopu oraz dostępność środków komunikacji. Istotne jest również to, że pracodawca musi skutecznie skontaktować się z pracownikiem, a ten nie ma przecież obowiązku odbierania w trakcie urlopu telefonów od przełożonego oraz sprawdzania służbowej poczty elektronicznej.

Pracownik ma obowiązek zastosować się do polecenia pracodawcy o odwołaniu go z urlopu. Brak subordynacji może skutkować nałożeniem kary dyscyplinarnej, a nawet zostać uznany za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i w konsekwencji może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy. Z drugiej strony nieuzasadnione odwołanie z urlopu wypoczynkowego rodzi po stronie pracownika prawo do zadośćuczynienia przez pracodawcę. Organem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących zasadności odwołania z urlopu oraz rozwiązania stosunku pracy w następstwie odmowy przerwania urlopu jest sąd pracy.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-02-28