Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy pracownikowi należy zmienić podstawę wypłacanego zasiłku lub świadczenia?
23 kwietnia 2021
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu.

W niektórych przypadkach prawo do świadczeń przysługuje bez okresu wyczekiwania, np.:

  • wcześniejsze podleganie ubezpieczeniu chorobowemu bez przerwy dłuższej, niż 30 dni,
  • udokumentowany co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem, czy
  • przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od daty ukończenia szkoły lub studiów.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymał za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.  Jak stanowi art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej „ustawą zasiłkową”, podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli pomiędzy ostatnim wypłaconym zasiłkiem, a kolejną niezdolnością do pracy nie minęła przerwa 3 pełnych miesięcy kalendarzowych. Nie zawsze jednak zasada ta będzie obowiązywała. Zdarzają się sytuacje, kiedy podstawę wymiaru należy ustalić na nowo, pomimo że nie minęła 3 miesięczna przerwa pomiędzy wypłacanymi zasiłkami.

Podstawę ustalimy na nowo, jeśli nastąpi zmiana regulaminu wynagrodzeń. Wówczas po dniu, w którym dokonano zmian, należy wyliczyć podstawę według nowych zasad obowiązujących po zmianie regulaminu, np. gdy premia, która nie stanowiła podstawy wymiaru zasiłku z uwagi na niepomniejszanie za okresy absencji, zostanie zamieniona na premię, która za czas choroby nie przysługuje. Zmianę ustalonej podstawy wymiaru zasiłku może również spowodować sam zapis w regulaminie lub wystąpienie składnika wynagrodzenia przysługującego do określonego terminu.

Podstawa wymiaru zasiłku zmieni się również, gdy osobie zatrudnionej z wynagrodzeniem równym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę wzrośnie z dniem 1 stycznia ustawowa kwota tego wynagrodzenia.

Przypadkiem bezwzględnym, kiedy również należy zmienić podstawę wyliczonego zasiłku, jest zmiana wymiaru czasu pracy. Aby jednak wypłacić zasiłek wyliczony zgodnie z nowym wymiarem czasu pracy, zmiana wymiaru powinna nastąpić najpóźniej w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy wypłacany jest ten sam rodzaj zasiłku. Inaczej postąpimy, gdy zmieni się rodzaj wypłacanego świadczenia. Sytuacja ta będzie miała miejsce na przykład, gdy bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, ubezpieczona bez dnia przerwy nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, a w miesiącu kolejnym po miesiącu rozpoczęcia niezdolności do pracy zmienił się wymiar czasu pracy. Pomimo braku przerwy pomiędzy pobieranymi zasiłkami podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego będzie wyliczona według zmienionego wymiaru czasu pracy, bowiem jak wskazuje ust. 325 komentarza do „ustawy zasiłkowej” zasady ustalenia podstawy wymiaru na zasadach obowiązujących przed zmianą nie stosujemy wówczas, gdy po zmianie wymiaru czasu pracy wystąpił zasiłek innego rodzaju, niż ten, w stosunku do którego została ta podstawa ustalona.

W pozostałych przypadkach podstawy wymiaru zasiłku nie zmienia się, jeżeli pomiędzy okresami absencji nie wystąpi przerwa co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku obowiązujące w stosunku do zasiłku chorobowego stosujemy również do ustalenia podstawy wymiaru pozostałych świadczeń i zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia społecznego.

Art.4, 36, 40-45 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11