Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy zbieg tytułu do ubezpieczeń z zawartej umowy zlecenia ma wpływ na wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego?
9 marca 2021
Osoby wykonujące umowy zlecenia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile nie posiadają innych obowiązkowych tytułów do ubezpieczeń, zwalniających z tego obowiązku zleceniodawcę. W przypadku gdy zleceniobiorca poza zawartą umową świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, o zgłoszeniu do ubezpieczeń zleceniobiorcy zadecyduje wysokość przychodu osiąganego ze stosunku pracy. Jeżeli ubezpieczony z tytułu pracowniczego osiągnie kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali miesiąca, ze zlecenia będzie podlegał obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oczywiście może zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, jednak taki schemat podlegania wyklucza zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku choroby ubezpieczony będzie mógł więc skorzystać z prawa do świadczeń tylko i wyłącznie z tytułu pracowniczego.

Inaczej sytuacja będzie się przedstawiać, gdy zleceniobiorca z tytułu zawartej z innym pracodawcą umowy o pracę nie osiągnie minimalnego ustawowego przychodu. Jeśli będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy bądź umowa nie zagwarantuje mu płacy minimalnej, z umowy zlecenia będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Taki przypadek umożliwia pobieranie świadczeń z obu tytułów jednocześnie, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego z tytułu zawartej umowy zlecenia. Zleceniobiorca będzie więc pobierał zasiłek z dobrowolnego tytułu, o ile nie zmieni się jego wymiar czasu pracy lub kwota osiąganego w miesiącu przychodu. O wszelkich zmianach zleceniobiorca powinien niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę, bowiem nie poinformowanie o zmianie stanu faktycznego może spowodować konieczność złożenia dokumentów korygujących za okresy pobranego zasiłku, jak również rodzi konsekwencje finansowe w postaci zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.

Jeżeli z tytułu zawartej umowy o pracę zostanie zwiększony wymiar czasu pracy bądź ubezpieczony osiągnie przychód na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, umowa zlecenia przestanie być w tym przypadku obowiązkowym tytułem do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz dobrowolnemu chorobowemu, z którego wypłacany był zasiłek. Zleceniodawca powinien zamienić raport ZUS RCA na ZUS RZA, czyli wyrejestrować zleceniobiorcę z obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nadpłatą zasiłku z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli więc zleceniobiorca oświadczy, iż posiada inne tytuły do ubezpieczeń, konieczne jest składanie oświadczeń do każdego rachunku wystawionego w związku z wykonywaniem umowy. W przypadku gdy zleceniodawca ma wątpliwości co do zgodności danych zawartych w oświadczeniu ze stanem faktycznym, może wystąpić do ZUS z wnioskiem w sprawie prawidłowego ustalenia zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Wówczas na podstawie informacji uzyskanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł dokonać stosownych korekt w zgłoszeniu do ubezpieczeń zleceniobiorcy i uniknąć konsekwencji finansowych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16