Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kurs, według którego ulegają przeliczeniu przychody wyrażone w walutach obcych na złote
2 października 2020
Do coraz częstych należy sytuacja, w której należne pracownikowi wynagrodzenie za pracę wypłacane jest w walucie obcej. W celu rozliczenia podatku dochodowego od tak wypłaconego wynagrodzenia konieczne jest jego przeliczenie na złote polskie. Powstaje jednak pytanie, według jakiego kursu powinno to nastąpić.

Wynagrodzenie za pracę może zostać wyrażone zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Pozwala na to art. 358 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, iż jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej.

Przeliczenie należnego pracownikowi wynagrodzenia na złote winno nastąpić według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej (art. 358 § 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy). Aktem prawnym, który w sposób odmienny reguluje kurs, według którego powinno nastąpić przeliczenie na złote należnego pracownikowi wynagrodzenia wyrażonego w walucie obcej, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z dyspozycją art. 11a ust. 1 ustawy przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Za dzień uzyskania przychodu ze stosunku pracy uznaje się moment postawienia gotówki do dyspozycji pracownika. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest na rachunek bankowy pracownika i pracownik posiada środki na tym rachunku, to za moment postawienia wynagrodzenia do dyspozycji uznaje się moment „wypływu” środków od pracodawcy. Natomiast gdy w dniu dokonania przez pracodawcę przelewu bankowego pracownik nie posiada środków na rachunku, za moment uzyskania przychodu przez pracownika uważa się moment faktycznego wpływu środków na jego rachunek.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22