Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład
Naliczanie składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu oraz inne zmiany m.in. w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i prawie do zasiłków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

W wyniku realizacji szkolenia uczestnik powinien uzyskać wiedzę na temat:

 • ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej,
 • okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • zmiany charakteru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • okoliczności pozwalających na nienaliczanie odsetek za zwłokę,
 • możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych składek,
 • ograniczeń okresu korygowania dokumentów rozliczeniowych,
 • ustalania i liczenia okresów zasiłkowych,
 • ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków.
Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

20 stycznia 2022

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • umożliwienie przystąpienia osoby współpracującej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą korzysta z ulgi na start,
 • ustalenie odmiennego okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność jako wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po przystąpieniu do niego - obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich niezapłacenia,
 • spóźnienie z zapłatą składek lub zapłata w niepełnej wysokości - wpływ na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom i na prawo świadczeń,
 • zmiana zasad dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń po wznowieniu wykonywania działalności,
 • zmiana wysokości kwoty niepowodującej obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,
 • sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku,
 • definicje przyczyn leżących po stronie ZUS, mających wpływ na dokonywanie wpłat składek po obowiązującym terminie,
 • wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę,
 • uprawnienia ZUS do potrąceń ze świadczeń kwot nieopłaconych należności składkowych, bez konieczności wdrażania postępowania egzekucyjnego,
 • zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS,
 • zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
 • ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,
 • wpływ ograniczenia korekt na poprawność danych na koncie ubezpieczonych,
 • uprawnienia ZUS do porządkowania danych na kontach ubezpieczonych,
 • zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną,
 • obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS,
 • możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS,
 • obowiązkowa elektroniczna forma wniosku o wydanie i otrzymanego zaświadczenia A1, w przypadku delegowania pracownika do innego kraju UE lub naprzemiennej pracy w co najmniej dwóch krajach UE,
 • rozszerzenie definicji nienależnie pobranego świadczenia,
 • możliwość składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli również o otrzymaniu aneksu do protokołu kontroli.

2.  Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa:

 • wpływ zadłużenia na prawo do świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • okres przedawnienia prawa do świadczeń w razie nieuregulowania zadłużenia,
 • zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • skrócenie długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
 • zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
 • ujednolicenie zasad dotyczących emerytów i rencistów niemających prawa do zasiłków po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
 • prawo żądania od ubezpieczonych i ich płatników dostarczenia nieodpłatnie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i wypłaty.
 • możliwość dokonywania przez ZUS potrąceń z należnych zasiłków bez konieczności wdrażania egzekucji.

3.  Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2022 r.:

 • forma opodatkowania jako decydujący czynnik o sposobie ustalania podstawy wymiaru składek,
 • zwolnienia z obowiązku naliczania i opłacania składki zdrowotnej lub ograniczenia jej wysokości do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • zmiana zasad i terminu składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • ustalanie rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej i zakreślony termin na ubieganie się o zwrot w przypadku stwierdzenia nadpłaty.

4. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 • zmiana wysokości kwoty zaległości powodującej brak prawa do świadczeń, zrównanie z zasadami wprowadzanymi dla świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • brak możliwości stosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków do stopy procentowej,
 • wskazanie źródła ustalenia PKD przeważającego, dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zmiana sposoby zawiadamiania płatnika składek o ustalonej dla niego stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • uprawnienie ZUS do występowania do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie korygowania liczby ubezpieczonych zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26