Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 | 
20 sierpnia 2019

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników działów kadr, specjalistów z zakresu kadr, kadry menedżerskiej pragnących pogłębić wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz praw i obowiązków z nich wynikających.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych interpretacji i orzeczeń SN.
Podczas szkolenia przedstawimy Państwu m.in:

  1. Jaki rodzaj umowy o prace wybrać aby było to jak najbardziej optymalne rozwiązanie dla pracodawcy i pracownika?
  2. Jak określić w umowie o pracę warunki zatrudnienia?
  3. W jakich przypadkach można dokonać zmiany warunków stosunku pracy?
  4. Jaki wybrać tryb rozwiązania umowy o pracę aby skutecznie i bezpiecznie rozstać się z pracownikiem?
  5. Jak właściwie przeprowadzić procedurę zwalniania pracownika?
  6. Jak uniknąć roszczeń pracowniczych przed Sądem Pracy z powodu niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy?
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Prawo pracy
Data szkolenia: 20 sierpnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Łódź, Holiday Inn Łódź, ul. Piotrkowska 229/231
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Nawiązanie stosunku pracy.

1. Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od pracownika.

3. Cechy umowy o pracę – domniemanie umowy o pracę w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej (orzecznictwo Sądu Najwyższego).

4. Podstawowe składniki treści umowy o pracę – omówienie poszczególnych punktów z uwzględnieniem najnowszych zmian.

5. Zasady i terminy potwierdzania umowy o pracę.

6. Rodzaje umów o pracę – dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje.

a) Umowa o pracę na okres próbny – zasady nawiązywania:

• cel nawiązania umowy o pracę,

• limity w nawiązywaniu umów o pracę na okres próbny.

b) Umowy na czas określony – prawidłowe zasady nawiązywania:

• limity w umowach terminowych,

• umowy na czas określony nielimitowane:

- zasady określania zastępstwa w umowach na zastępstwo,

- umowa na prace dorywcze i sezonowe – kwalifikowanie przypadków,

- umowa na czas kadencji,

- umowa zawarta z przyczyn obiektywnych – trudności w określeniu, co stanowi przyczynę obiektywną.

c) Umowa o pracę nas czas nieokreślony.

d) Zakres obowiązków – ustny czy pisemny.

7. Zmiana warunków umowy o pracę:

a) Porozumienie zmieniające.

b) Wypowiedzenie zmieniające:

• przypadki, kiedy wypowiedzenie zmieniające przechodzi w wypowiedzenie definitywne,

• przypadki, kiedy pracownikowi przysługuje a w jakich przypadkach nie przysługuje odprawa związana z wypowiedzeniem zmieniającym.

II. Rozwiązywanie umów o pracę:

1. Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zasady negocjowania warunków zakończenia stosunku pracy,

2. Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem:

a) z winy pracownika w tym:

• przyczyny wypowiadania umów o pracę oraz zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia (najnowsze Orzecznictwo Sądu Najwyższego),

• zasady ustalania rozpoczęcia biegu wypowiedzenia oraz długości okresu wypowiedzenia,

• procedura wręczania oświadczenia woli o wypowiedzeniu,

• najczęstsze błędy popełniane przy przygotowywaniu i wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę.

b) Szczególne zasady dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników:

• procedura zwolnień grupowych i indywidualnych,

• obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej,

• możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia,

• zasady doboru pracowników do zwolnienia (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego),

• pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem.

3. Uprawnienia pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia, w szczególności:

• możliwość jednostronnego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia,

• możliwość oddelegowania pracownika do innej pracy,

• możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - przypadki, w których jest to możliwe:

a)  zwolnienie dyscyplinarne, w tym:

• katalog przyczyn, które uprawniają przełożonego do zwolnienia pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego),

• procedura związana ze zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku, gdy pracownika reprezentuje organizacja związkowa,

b) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika zwolnienie z powodu długotrwałej choroby,

c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z  winy pracodawcy,

d) zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi (zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego).

5. Nowe przepisy dotyczące sporządzania i wydawania świadectw pracy, w szczególności:

• nowy wzór świadectwa pracy – kluczowe zmiany,

• zasady wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę zasady wdawania świadectwa pracy, gdy po umowie lub umowach terminowych zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony,

• zasady wypełniania świadectw pracy.

Cena szkolenia obejmuje: 

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-06-14