Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy - Ty pytasz, my odpowiadamy!

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian przepisów prawa pracy. Przede wszystkim uporządkujemy wszystkie kwestie, które znalazły się w Kodeksie pracy pod kątem wdrożenia unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Przyjrzymy się nowym elementom umowy o pracę oraz informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Podpowiemy jakie zmiany pojawią się w obszarze uprawnień rodzicielskich (np. wydłużenie długości urlopu rodzicielskiego, krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego). Wskażemy nowe uprawnienia, które nabędą pracownicy w związku z planowanymi zmianami (np. urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej). Zwrócimy uwagę na elastyczną organizację czasu pracy rodziców lub opiekunów dzieci do lat 8. Zajmiemy się także sytuacjami, w jakich pracownicy będą mogli wnioskować do pracodawcy o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Ponadto, omówimy nowe zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Zajmiemy się także dodatkowymi wymogami związanymi z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony. W trakcie zajęć nie zapomnimy również o pracy zdalnej, zwłaszcza budzącej mnóstwo wątpliwości praktycznych okazjonalnej pracy zdalnej. Odpowiemy też na pytania dotyczące wyrywkowej kontroli pracowników pod kątem badania trzeźwości lub obecności środków odurzających, ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców, którzy nie wprowadzili jakichkolwiek procedur dotyczących tego zagadnienia w przepisach wewnątrzzakładowych. Przypomnimy też o skutkach prawnych odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (np. w kwestii badań lekarskich, szkoleń bhp, doręczenia korespondencji czy urlopu zaległego).

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na lepsze wdrożenie nowych regulacji prawnych, zarówno z punktu widzenia praktycznego, jak i formalnoprawnego. Przekazana wiedza ułatwi dodatkowo unikanie sytuacji konfliktowych na linii pracodawca - pracownicy.

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy. Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

16 października 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany dotyczące zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. W jakim terminie należy zapewnić badania okresowe? Jak długo zachowują swoją ważność okresowe szkolenia bhp? Czy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu zaległego? Jak prawidłowo wskazać termin doręczenia korespondencji pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego?

2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Jakie są skutki braku wskazania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony? Jak prawidłowo dokonać konsultacji związkowej? Jakie roszczenia ma pracownik zatrudniony na czas określony, który nie zgadza się z przyczyną wypowiedzenia umowy na czas określony?

3. Umowy o pracę na okres próbny. W jakich sytuacjach pracodawca może ponownie zatrudnić pracownika na okres próbny? Kiedy pracodawca może zawrzeć umowę na okres próbny dłuższy niż 3 miesiące? Czy w umowie na okres próbny konieczne jest wskazanie planowanego dalszego okresu zatrudnienia? Czy pracodawca, który zawiera umowę na okres próbny przekraczający 2 miesiące, musi zawrzeć kolejną umowę na czas określony co najmniej 12 miesięcy?

4. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego zwolnienia od pracy? W jakiej formie pracownik składa wniosek o udzielenie zwolnienia? Jak definiować siłę wyższą? Czym są pilne sprawy rodzinne? Czy niewykorzystane dni lub godziny zwolnienia przechodzą na rok następny?

5. Urlop opiekuńczy. Czy pracodawca może odmówić urlopu opiekuńczego? Czy pracownik ma obowiązek przedstawiać szczegółowe informacje o stanie zdrowia osoby, której zapewnia opiekę? Czy niewykorzystane dni urlopu opiekuńczego przechodzą na rok następny?

6. Elastyczna organizacja pracy. Czy wniosek o elastyczną organizację pracy jest dla pracodawcy wiążący? Czy elastyczna organizacja pracy może być wykorzystywana jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka? Czy pracodawca ma prawo weryfikować przyczynę korzystania przez pracownika z elastycznej organizacji pracy? Czy po zakończeniu elastycznej organizacji pracy pracownik jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę? Czy pracodawca ma obowiązek stosować wszystkie formy elastycznej organizacji pracy?

7. Urlop ojcowski. W jakich sytuacjach pracownik - ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego do 24. miesiąca życia dziecka? Czy pracownik - ojciec może zrezygnować z urlopu ojcowskiego i wcześniej wrócić do pracy?

8. Urlop rodzicielski. Czy zgodne z prawem jest korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim? Czy rodzicie mogą jednocześnie przebywać na urlopie rodzicielskim? Czy jedno z rodziców może skorzystać z pełnej puli urlopu rodzicielskiego (41 lub 43 tygodnie)?

9. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (art. 188 Kodeksu pracy). Czy prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin przysługuje również osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności?

10. Dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy. Czy w przypadku konieczności pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca ma obowiązek udzielać pracownikom dodatkowej 15-minutowej przerwy?

11. Wydłużenie okresu korzystania z niektórych uprawnień przez pracowników rodziców. Czy pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikom nowe oświadczenia dotyczące korzystania z uprawnień rodzicielskich? Czy pracownik - rodzic dziecka do lat 8 może odmówić pracy w systemie równoważnego czasu pracy?

12. Wniosek o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Czy pracodawca ma obowiązek szczegółowo wskazać przyczynę odmowy uwzględnienia wniosku? Jakie są skutki braku odpowiedzi lub niezamieszczenia powodu odmowy na wniosek pracownika? Czy pracownik w razie zmiany pracodawcy może złożyć wniosek u obu pracodawców w trakcie tego samego roku kalendarzowego?

13. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę osób korzystających z uprawnień rodzicielskich. Od kiedy zaczyna się ochrona pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego? W jakich sytuacjach pracodawca może zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę z pracownikami, którzy korzystają z uprawnień rodzicielskich? Jaki wpływ na okres ochronny na wcześniejsze złożenie wniosku o urlop rodzicielski lub ojcowski?

14. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia. Które części informacji mogą zostać zastąpione poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy? Którym pracownikom nie trzeba przekazywać nowej informacji dodatkowej? Czy w przypadku przedłużenia zatrudnienia po zmianie przepisów pracodawca ma obowiązek przekazać nową informację dodatkową (np. zakończenie umowy o pracę w dniu 30.06.2023 r., a następnie zawarcie kolejnej w dniu 01.07.2023 r.)?

15. Okazjonalna praca zdalna. Czy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej? Czy okazjonalna praca zdalna wymaga uzgodnienia miejsca jej wykonania? Jakie obowiązki w sferze bhp dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej? Czy dni okazjonalnej pracy zdalnej niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny? Jak wygląda korzystanie z okazjonalnej pracy zdalnej pracowników, którzy pracują dłużej lub krócej niż 8 godzin? Czy (a jeżeli tak, to gdzie) przechowywać wnioski o okazjonalną pracę zdalną? Czy pracodawca może ograniczać liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej (np. w tygodniu lub miesiącu)?

16. Kontrola trzeźwości pracowników. Czy pracownik może odmówić wyrywkowej kontroli trzeźwości? Czy można zlecić badanie trzeźwości podmiotom zewnętrznym? Jakie stężenie alkoholu uznaje się za brak tej substancji w organizmie pracownika? Jakie są procedury kontroli trzeźwości u pracodawcy, który nie wprowadził wyrywkowej kontroli trzeźwości?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28