Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Obowiązki emerytów i rencistów oraz płatników składek w razie podjęcia pracy w okresie pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego
14 marca 2021
Ustawa emerytalna nakłada na emerytów i rencistów oraz płatników składek obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. Osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o emeryturę lub rentę, informację taką umieszczają już we wniosku o to świadczenie.

Natomiast osoby, które podejmują dodatkową pracę zarobkową po uzyskaniu uprawnień do świadczeń, zobowiązane są do przekazania do właściwego oddziału ZUS stosownej informacji. Można tego dokonać na formularzu ZUS Rw-73 lub też w inny sposób. Istotne jest, aby z zawiadomienia tego wynikało, od kiedy została podjęta dodatkowa praca zarobkowa i jaka jest wysokość przychodu.

Przekazanie takiego zawiadomienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego rozliczenia emerytury lub renty. Jego brak skutkuje rozliczeniem świadczenia i dochodzeniem zwrotu nienależnych świadczeń za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostanie wydana decyzja o rozliczeniu emerytury lub renty. Natomiast powiadomienie oddziału ZUS o podjęciu pracy i osiąganych zarobkach ogranicza możliwość dochodzenia zwrotu nienależnych świadczeń wyłącznie do jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji o rozliczeniu świadczenia.

Z obowiązku tego nie zwalnia świadczeniobiorcy fakt, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powiadomiony o powyższych okolicznościach przez płatnika składek. Z art. 138 ust. 5 ustawy emerytalnej wynika jednoznacznie, że zwrot nienależnie pobranych świadczeń za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok wydania decyzji rozliczającej dotyczy wyłącznie tych świadczeniobiorców, którzy powiadomili ZUS o osiąganiu przychodów.

W przypadku gdy przychód uzyskany przez emeryta lub rencistę przekroczył niższą kwotę graniczną ustaloną dla danego roku (nie przekroczył jednak wyższej kwoty granicznej), oddział ZUS ustali, że świadczenie powinno być zmniejszone. Jeżeli w danym roku emeryt lub rencista uzyska przychód w wysokości przekraczającej wyższą kwotę graniczną, w decyzji rozliczającej świadczenie ZUS ustali, że w całym roku emerytura lub renta podlegała zawieszeniu.

Przekroczenie wyższej kwoty granicznej pociąga za sobą możliwość korzystniejszego rozliczenia świadczenia, poprzez dokonanie tzw. dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku gdy kwota nienależnie pobranych świadczeń jest wyższa od kwoty, o jaką osiągnięty przychód przekroczył wyższą kwotę graniczną, istnieje możliwość uniknięcia zawieszenia świadczenia w pełnej wysokości.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16