Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ekologia i ochrona środowiska
Obsługa BDO dla Początkujących. Zasady poruszania się po systemie BDO i tworzenie poprawnej dokumentacji - ewidencja odpadowa: KPO, KEO, wnioski, sprawozdania

Od 01 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów wytworzonych/zebranych/przetworzonych/przekazanych w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).

W praktyce oznacza to, że każdy Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji musi złożyć wniosek rejestrowy i otrzymać wpis do Bazy BDO a także numer.

Ewidencja odpadowa w postacie Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji ma być tworzona i zapisywana elektronicznie w BDO a ilości odpadów wytworzonych i przekazanych znajdujących się w Kartach Ewidencji Odpadów należy przedłożyć w formie sprawozdania odpowiedniemu Marszałkowi Województwa ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Dodatkowo każda zmiana dotycząca zarejestrowanego Podmiotu - czy to zmiana danych firmy/zamknięcie działalności, wprowadzanie nowych kodów odpadów, dodatkowe wpisy w innych Działach w BDO - wymagają złożenia odpowiednich wniosków.

Te wszystkie działania w BDO wymagają od użytkowników znajomości samego systemu i sposobu poruszania się.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które pomoże Państwu w nauce obsługi technicznej BDO i przybliży tematykę związaną z gospodarką odpadami w firmie, przedstawi zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów.

Podmioty, które są zobowiązane do rejestracji w BDO to między innymi:

 • podmioty wprowadzające opakowania, produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, produkty w rozumieniu ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (produkty to opony, oleje smarowe oraz preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, szczegółowo wymienione w załączniku nr 4a  do ustawy),
 • autoryzowani przedstawiciele, podmioty pośredniczące, organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w ustawie z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • podmioty gospodarujące odpadami (w tym zbierających, przetwarzających, transportujących odpady, odbierające odpady od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK prowadzone samodzielnie przez gminy),
 • wytwórcy odpadów,
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami,
 • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
  o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Szkolenie kierowane jest głównie dla osób początkujących w obsłudze bazy BDO, które zajmują się wystawianiem KPO, prowadzeniem ewidencji odpadowej, sprawozdawczości.

Celem szkolenia jest przedstawienie w formie warsztatu sposobu prawidłowej obsługi Bazy BDO, sporządzenia Karty Przekazania Odpadów, Karty Ewidencji Odpadów. Dokonanie korekty karty odrzuconej i wygenerowanie potwierdzenia KPO na transport.

Prowadzący:
Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

3 października 2023

09.30 - 14.30

Zobacz >>

12 grudnia 2023

09.30 - 14.30

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rejestr podmiotów w BDO:

 • Podmioty objęte rejestrem w BDO.
 • Podmioty zwolnione z wpisu do BDO.

2. Informacje ogólne i logowanie do BDO:

 • Nawigacja po systemie BDO.
 • Pierwsze logowanie do systemu BDO.
 • Przypisanie konta użytkownika do konta podmiotu.
 • Dodawanie miejsc prowadzenia działalności.
 • Tworzenie kont użytkowników: głównych i podrzędnych - omówienie funkcji.

3. Wnioski w BDO:

 • Rodzaje wniosków - rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie.
 • Zasada tworzenia wniosków i sposób wysyłania.

4. Ewidencja odpadowa w BDO:

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów/zwolnienia z ewidencji odpadów.
 • Tworzenie Karty Przekazania Odpadów.
 • Wygenerowanie Potwierdzenia wystawienia Karty Przekazania Odpadów.
 • Tworzenie Karty Ewidencji Odpadów.
 • Ewidencja uproszczona - Karta Przekazania Odpadów.
 • Korekta Odrzuconej Karty Przekazania Odpadów.
 • Ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług/Prowadzenia działalności w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm.), działalność w zakresie usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

5. Numer rejestrowy w BDO:

 • Zasada umieszczania numeru BDO na dokumentach.
 • Przykład dokumentów z numerem BDO.

6. Opłata rejestrowa i roczna:

 • Jakie Podmioty są zobowiązane do wnoszenia opłaty rocznej?
 • Ile wynosi opłata roczna za utrzymanie konta w BDO? - zasada naliczania.

7. Omówienie Modułu sprawozdawczości w BDO - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - ogólna charakterystyka.

8. Zasada przesłania Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami poprzez BDO:

 • Omówienie poszczególnych statusów sprawozdania, nowy status: pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Składanie sprawozdania na podstawie Pełnomocnictwa/bez Pełnomocnictwa - przedstawienie przykładowego wzoru dokumentu pełnomocnictwa.
 • UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Korekta sprawozdania.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28