Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Odpowiedzialność za wykroczenia określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
27 kwietnia 2021
Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidują odpowiedzialność wykroczeniową płatnika składek albo osoby obowiązanej do działania w imieniu płatnika w związku z naruszaniem niektórych obowiązków nałożonych przepisami przywołanej ustawy.

Zgodnie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

  1. nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
  2. nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
  3. udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
  4. nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
  5. nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  6. nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
  7. nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2,

podlega karze grzywny do 5000 złotych.

Zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada uprawnienia oskarżyciela publicznego do występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie za popełnienie wykroczeń wymienionych w art. 98. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 57 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia do wniosku o ukaranie organ rentowy jest zobowiązany dołączyć m.in. materiały przeprowadzanych czynności wyjaśniających lub postępowania przygotowawczego. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających odbywa się zgodnie z art. 54 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11