Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Odsetki od zaległego wynagrodzenia a podatek dochodowy od osób fizycznych
22 stycznia 2021
Pracownik nie musi ponosić skutków podatkowych wynikających z opóźnienia pracodawcy z wypłatą wynagrodzenia. Wypłacone w związku z opóźnieniem odsetki korzystają bowiem ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opóźnienie wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia rodzi obowiązek pracodawcy zapłaty odsetek za opóźnienie. Ma on swe źródło w art. 481 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, iż jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Co do zasady, odsetki za opóźnienie należą się w wysokości odsetek ustawowych. Przepisy wewnątrzzakładowe mogą przewidywać, iż odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należą się pracownikowi w wysokości wyższej od wysokości odsetek ustawowych. 

Odsetki od zaległego wynagrodzenia stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, iż przychód ze stosunku pracy stanowią wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne pracodawcy na rzecz pracownika, m.in. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Ponadto przychód ze stosunku pracy stanowi wartość świadczeń niepieniężnych.

Rzeczone świadczenie zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunek pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty.

Przedstawiony pogląd potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi w postanowieniu w sprawie interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2006 r., nr ŁUS II-2-415/45/05/AG. W jego ocenie „odsetki od zaległych wynagrodzeń są źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, stanowią przychód określony w art. 12 ust. 1 i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05