Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Okoliczności, których zaistnienie powoduje wygaśnięcie stosunku pracy
14 maja 2023
Wygaśnięcie to jeden ze sposobów ustania umowy o pracę. Tryb ten ziszcza się z mocy prawa - jest uzależniony jedynie od nadejścia określonych przepisami prawa okoliczności, a nie od dokonania czynności prawnej przez stronę. Okoliczności te ustawodawca przewidział w art. 63 ze znaczkiem 1 i następnych kodeksu pracy, a także w przepisach szczególnych.

Przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy mogą być związane z zachowaniem stron stosunku pracy, ale także całkowicie od nich niezależne. Wygaśniecie umowy o pracę następuje z mocy samego prawa ze skutkiem natychmiastowym i niezależnie od woli stron. We wszystkich przypadkach stosunek pracy wygasa ex tunc (na przyszłość od chwili zdarzenia) i rodzi obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy. Ponadto w razie naruszenia przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy (art. 67 kodeksu pracy).

Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy przewidziane w kodeksie pracy to:

  1. śmierć pracownika (art. 631 kodeksu pracy),
  2. śmierć pracodawcy (art. 632 kodeksu pracy),
  3. tymczasowe aresztowanie (art. 66 kodeksu pracy) - z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika (§ 1),
  4. uchybienie terminowi powrotu do pracy pracownika, który przebywał na urlopie bezpłatnym udzielonym w związku z wyborem (art. 74 kodeksu pracy).

Ponadto przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy można znaleźć także między innymi w ustawie o obronie Ojczyzny. Są to:

  • powołanie pracownika do zawodowej służby wojskowej - stosunek pracy wygasa z dniem stawienia się do tej służby (art. 189 ust. 2 ustawy o obronie ojczyzny);
  • powołanie pracownika do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, o której mowa w art. 152-169 ustawy o obronie ojczyzny, i niezatrudnienie go ponownie na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy i wynagrodzenia, jeżeli pracownik ten w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z służby zgłosi się do zakładu w celu podjęcia pracy - wygaśnięcie następuje wskutek niezachowania 30-dniowego terminu, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28