Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Omówienie nowych przepisów prawa, które wprowadzone zostaną do Kodeksu pracy w 2023 r.

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzanych do Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, regulacji dotyczących badania trzeźwości pracownika oraz na obecność środków odurzających. Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z implementowanymi do polskiego systemu prawa pracy (Kodeksu pracy):

 • Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz
 • Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019, str. 79).

W trakcie szkolenia zostaną omówione również najważniejsze orzeczenia sądowe, które zostały wydane w ostatnim czasie, a także nowe regulacje dotyczące czasu pracy w 2023 r. W przypadku utrzymania w mocy stanu zagrożenia epidemią COVID-19 przedstawione zostaną podstawowe regulacje wynikające z tzw. ustawy Covidowej.

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 kwietnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

15 maja 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczących badania trzeźwości pracownika oraz na obecność środków odurzających:

 • W jaki sposób do Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu pracy, Obwieszczenia, wprowadzić możliwość badania trzeźwości osoby zatrudnionej lub na obecność środków odurzających.
 • Kiedy dopuszczalne jest prewencyjne badania osoby zatrudnionej na obecność alkoholu lub środków odurzających.
 • Jak osoba zatrudniająca zgodnie z przepisami prawa powinna prowadzić przedmiotowe badania.
 • Jakie ciążą obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w związku z badaniem trzeźwości lub na obecność środków odurzających.
 • Czy można wezwać policję w sytuacji, gdy osoba zatrudniona nie chce się poddać badaniu trzeźwości lub na obecność środków odurzających.
 • W jakim przypadku można odsunąć osobę zatrudnioną od pracy (i jakie są tego konsekwencje), gdy istnieje podejrzenie wykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

2. Zasady wykonywania pracy zdalnej wprowadzone do przepisów Kodeksu pracy:

 • Kiedy jest możliwość wykonywania pracy zdalnej.
 • Jak należy wprowadzić pracę zdalną do obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.
 • Jakie koszty i inne wydatki (w tym jak je oszacować) może lub musi ponosić pracodawca w zakresie wykonywania pracy zdalnej.
 • Jakie wymagania w zakresie pracy bhp oraz ochrony danych osobowych powinien spełnić pracownik wykonujących pracę zdalną.
 • Na jakich warunkach możliwa jest kontrola przez pracodawcę osoby wykonującej pracę zdalną.
 • Co to jest i jaki są warunki wykonywania tzw. pracy zdalnej okazjonalnie.
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca lub pracownik mogą zrezygnować z wykonywania pracy zdalnej.

3. Wdrożenie do Kodeksu pracy przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019, str. 79):

 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 • Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz poprzedzenie wypowiedzenia tej umowy obowiązkową konsultacją z zakładową organizacją związkową.
 • Wprowadzenie nowych obowiązkowych postanowień do umowy o pracę oraz do informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Omówienie nowej instytucji złożenia wniosku przez pracownika o zmianę rodzaju wykonywanej pracy, wymiaru zatrudnienia lub typu umowy o pracę. Jakie są konsekwencje złożenia tego wniosku.
 • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie obligatoryjnego informowania pracowników o ich uprawnieniach.
 • Rewolucyjne zmiany dotyczące wliczania do czasu pracy szkoleń organizowanych przez pracodawcę.
 • Nowe zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
 • Zasady udzielania nowego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni.
 • Nowe zasady składania wniosków przez pracowników w związku z uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.
 • Zmiany w zakresie długości i sposobu udzielania urlopu rodzicielskiego.
 • Zmiana terminów udzielania urlop ojcowskiego.
 • Nowe regulacje dotyczące udzielania urlopu wychowawczego.
 • Kiedy pracownik i na jakich zasadach może korzystać z tzw. elastycznej organizacji czasu pracy.
 • Omówienie nowych wykroczeń związanych z wprowadzeniem zmian do Kodeksu pracy.

4. Omówienie zmian dotyczących czasu pracy, które będą obowiązywały w 2023 r. w szczególności w zakresie wymiaru czasu pracy

5. Omówienie podstawowych regulacji wynikających z tzw. ustawy Covidowej, które mają zastosowanie do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

6. Omówienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk prawnych Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01